Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler
2
Lütfen bekleyiniz...

Yönetmelikler 32

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik İndir
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik İndir Sayfaya Git
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Kamu Sermayeli Bankalar İle Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Detay Bilgi Sayfaya Git
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarina İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankalarca Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Kurul Kararları ve Genelgeler 15

Genelge 2007/2: Yabancı para cinsinden kaydedilen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi İndir
Türev İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin 2008/1 Nolu Genelge İndir
Opsiyon primlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin 2008/2 sayılı Genelge İndir
Genelge 2009/2:Kredi açma yetkisinin devri İndir
2004/3 sayılı Genelge İndir
Bağımsız Denetim Takip Sistemine (BADES) ilişkin genelge İndir
Yönetim Beyanına İlişkin Genelge (2010/3) İndir
Bireysel Müşteri Maliyet Bilgilerinin Yayımlanmasına İlişkin Genelge İndir
Bankacılık Kanunu 61 inci madde 2011/2 sayılı Genelge İndir
2015/1 sayılı Genelge: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 60 ıncı maddesi uygulaması İndir
Kredi riski standart yaklaşıma ilişkin açıklamalar İndir
2016/2 Kredi riski standart yaklaşıma ilişkin açıklamalar İndir
2017/1 sayılı Genelge: Nakit Karşılığı Kredi İndir
2018/1 sayılı Genelge: Yeniden Yapılandırma İndir
Denetim komitesi üyelerinde aranacak niteliklere ilişkin Kurul Kararı İndir

Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler 11

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git
Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ Sayfaya Git
Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İndir
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İndir
Bilgi Sistemleri Denetimlerinde Tespit Edilen Bulguların Kodlanması Hakkında Genelge İndir
ATM'lerde Kimlik Doğrulamaya İlişkin Genelge İndir
Bağımsız Denetim Takip Sistemine (BADES) ilişkin genelge İndir
Yönetim Beyanına İlişkin Genelge (2010/3) İndir
Bilgi Sistemlerine İlişkin Sızma Testleri Hakkında Genelge İndir

Tebliğler 7

Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Sayfaya Git
Türkiye'de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Sayfaya Git
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ ve Ekleri Sayfaya Git
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (20/09/2017) Sayfaya Git
Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ(RG-23/10/2015-29511) Sayfaya Git
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (20/9/2017) Sayfaya Git

Sermaye Yeterliliğine İlişkin Tebliğler ve Rehberler 10

Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ Sayfaya Git
Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı İle Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git
İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Değerlendirilmesine, Validasyonuna ve Kurumsal Yönetime İlişkin Rehber İndir
İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber İndir
Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (7/6/2018) İndir

Rehberler 15

Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Piyasa Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları Hakkında Rehber İndir
İtibar Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir
İSEDES Raporu Hakkında Rehber İndir
Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Yoğunlaşma Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir
Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber İndir
Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümüne İlişkin Rehber İndir
Kurum Tarafından Yapılan Denetimlerde Dikkate Alınan Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Rehber İndir
TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararı Karşılığı Hesaplamasına İlişkin Rehber İndir

Diğer 1

Bankaların İlgili Mevzuat Gereği Uymakla Yükümlü Oldukları Oran ve Sınırlamalar İndir

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama – SSS"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları