Anasayfa | Bize Ulaşın | Üyelik | Site Haritası | ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa»Yayınlar/Raporlar»BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Skip Navigation Links.
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Dergi Hakkında
Makale Yazım Kuralları
Dergi İndeksi
Dergi İstatistikleri
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:9, Sayı:1, 2015
İçindekiler
Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı (Ferdi SÖNMEZ, Metin ZONTUL, Şahamet BÜLBÜL)
Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Bakış Açılarıyla Finansal Tablo Manipülasyonları: Sivas İlinde Bir Araştırma (Mehmet DEMİR, Öznur ARSLAN)
Bankacılık Hizmetlerine Erişimin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma (Haşmet SARIGÜL)
Borsa İstanbul’da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi (Eyüp KADIOĞLU, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU)
Kredi Portföylerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Risk İlişkisi: Türk Ticari Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz (K. Batu TUNAY)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:8, Sayı:2, 2014
İçindekiler
Türk Bankacılık Sektöründe Sistemik Öneme Sahip Yerel Bankaların Belirlenmesinde Gösterge Bazlı Bir Yöntem Önerisi (Özge ÜLKÜTAŞ SAÇCI, Güven SAYILGAN)
Yabancı Bankaların KOBİ Kredilerine Etkileri: Türkiye İçin Bir İnceleme (Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI)
Borsa Şirketlerinde Genel Kurula Katılma ve Oy Haklarının Kullanılması: Pay Blokajı Şartının Kaldırılması Sonrasındaki Uygulama, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Saim KILIÇ, Ali ALP, İhsan Uğur DELİKANLI)
Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma (Ensar AĞIRMAN, Muhammet ÖZCAN, Ömer YILMAZ)
Kaynak Temelli Yaklaşım ve Paydaş Yaklaşımı Açısından Entelektüel Sermayenin BIST'deki Çokuluslu İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi (Ali ÖZER, Nevin ÖZER)
Corporate Diversification, Group Affiliation and Firm Value: Evidence From Turkey (Elif AKBEN SELÇUK)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:8, Sayı:1, 2014
İçindekiler
Efficiency Analysis Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey (Ayşen ALTUN ADA, Nilüfer DALKILIÇ)
Türkiye'de Bankasürans Uygulamaları ve Türk Banka ve Sigorta Sektörlerine Dinamik Etkileri (Necla TUNAY)
Trade Openness, Financial Development and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis (Muhsin KAR, Şaban NAZLIOĞLU, Hüseyin AĞIR)
Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi (İsmet GÖÇER, Osman PEKER)
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar (Önder BÜBERKÖKÜ)
Türkiye'de Bütçe Gelir ve Harcamalarının Ampirik Analizi (Sevda AKAR)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:7, Sayı:2, 2013
İçindekiler
Classification of Turkish Commercial Banks Under Fuzzy c-Means Clustering (İsmail Hakkı GÖKGÖZ, Fatih ALTINEL, F.Pınar Yetkin GÖKGÖZ, İlker KOÇ)
Gecelik Kur Takası Faizleri ve BIST Gecelik Repo Faizleri (Doruk KÜÇÜKSARAÇ, Özgür ÖZEL)
Yatırımcı Duyarlılığı Temsilcileri: Yatırım Ortaklıkları İskontosu ve Tüketici Güven Endeksi Örneği (Serkan Yılmaz KANDIR, Gözde ÇERÇİ, Önder UZKARALAR)
Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi (Bülent DOĞRU)
An Empirical Investigation of the Uncertain Information Hypothesis: Evidence From Borsa Istanbul (Soner AKKOÇ, Nasıf ÖZKAN)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:7, Sayı:1, 2013
İçindekiler
Income Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector (Ali Osman GÜRBÜZ, Serhat YANIK, Yusuf AYTÜRK)
Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi? (Ergun ERMİŞOĞLU)
Döviz Kuru Değişimlerinin Firma Performansına Etkileri: Türkiye Örneği (Ali Hakan MUTLUAY, Tuncay Turan TURABOĞLU)
Construction of a Regional Financial Inclusion Index in Turkey (Recep YORULMAZ)
Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB’ta Bir Uygulama (Hasibe ÖZGÜMÜŞ, Turhan KORKMAZ, Emrah İsmail ÇEVİK)
Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye'nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi (İsmet GÖÇER, Bekir ELMAS)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:6, Sayı:2, 2012
İçindekiler
The Determinants of Net Interest Margin in the Turkish Banking Sector: Does Bank Ownership Matter? (Fatih KANSOY)
An Analysis of Intraday Patterns and Liquidity on the Istanbul Stock Exchange (Bülent KÖKSAL)
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi (Orhan KARACA)
Devlet İç Borçlanma Senetlerinin İkincil Piyasa Likidite Analizi ve Likiditesini Artırıcı Önlemler (Mahmut KARA)
Firma Çeşitlendirmesinin Etkilerinin Berger ve Ofek Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Uygulaması (Emel YÜCEL, Mehmet ÖZMEN, Yıldırım Beyazıt ÖNAL)
Küresel Krizlerin Bulaşıcılığı: İMKB Koşullu Değişkenliği Üzerinde Krizlerin Bulaşma Etkisinin Analizi (Engin ÇETİNKAYA, Erdinç ALTAY)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt;6, Sayı;1, 2012
İçindekiler
Türk Bankacılık Sistemi Kredi Riski İçin Bir Makroekonomik Stres Testi Modeli Uygulaması (Ebru SONBUL İSKENDER)
İMKB'de Yatırımcı Risk İştahı ile Borsa Krizleri Arasındaki İlişkinin Analizi (Erdinç ALTAY, Burçay YAŞAR AKÇALI)
Bankacılar Kredi Hacmi ve Faiz Oranlarının Yönünü Tahmin Etmekte Başarılı mı ? (Defne MUTLUER KURUL)
Türkiye'de Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Uzun Vadeli Faiz Oranları Üzerine Etkisi: (2002-2011) (Ahmet ŞENGÖNÜL, Sabri GENÇ)
ABD, Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS-VAR Model ile Analizi (Emrah İsmail ÇEVİK, Nüket Kırcı ÇEVİK, Serhan GÜRKAN)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt;5, Sayı;2, 2011
İçindekiler
Bank Managers’ Perception of Ethical and Legal Conduct in Emerging Markets During the Post-Crises Period: Evidence From Turkish Banking Sector (E. Nur ÖZKAN GÜNAY, Ayfer HORTAÇSU )
Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB'de Test Edilmesi (Serkan Yılmaz KANDIR, Halime İNAN)
Efficiency, Productivity and Risk Analysis in Turkish Banks: A Bootstrap DEA Approach (Müge DİLER)
Bireysel Yatırımcıların Risk Alma Eğilimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Analizi (Mehmet SARAÇ, Mehmet Burak KAHYAOĞLU)
Impact of Firm Attributes on the Efficiency of Brokerage Hauses (Hakan AYGÖREN, M. Ensar YEŞİLYURT)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:5, Sayı:1, 2011
İçindekiler
Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme (Ekrem ERDEM, M. Fatih İLGÜN, Cüneyt DUMRUL)
Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği (Ahmet Murat ALPER)
Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme (Güven SAYILGAN, Cemil SÜSLÜ)
The Effects of Currency Futures Trading on Turkish Currency Market (Arif ODUNCU)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:4, Sayı:2, 2010
İçindekiler
Bireylerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi (Talha USTASÜLEYMAN, Kemal EYÜBOĞLU)
Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım (Burak DARICI)
Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü (İbrahim Halil SEYREK, H. Ali ATA)
Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi (Bora SÜSLÜ, Selahattin BEKMEZ)
Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Verilen Notlar Sebebiyle Üçüncü Kişilerin Uğrayabileceği Zararlardan Kaynaklanan Sorumluluğun Hukuki Niteliği (Erkan EREN)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:4, Sayı:1, 2010
İçindekiler
Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemleri: Türk Bankacılık Sektörü İçin Bir Model Önerisi (K. Batu TUNAY)
Portföy Optimizasyonunda Alt Kısmi Moment ve Yarı-Varyans Ölçütlerinin Kullanılması (Güven SAYILGAN, Arma Değer MUT)
Kredi Kartı Taleplerinin Değerlendirilmesinde Grup ve Bireysel Kredi Puanlama Modellerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi (Hüseyin İNCE, Bora AKTAN)
İMKB Sektör Endeksleri Arasındaki Şok ve Oynaklık Etkisi (Ekin TOKAT)
Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinde Bir Uygulama (H. Aydın OKUYAN, H. Mehmet TAŞÇI)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:3, Sayı:2, 2009
İçindekiler
Türkiye’de Faiz Oranlarının Tüketici Kredileri Üzerindeki Etkisi (Mustafa İBİCİOĞLU, Mehmet Baha KARAN)
Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması (Hüseyin AĞIR, Osman PEKER, Muhsin KAR)
Riske Maruz Değer Hesaplamasında Alternatif Yaklaşımlar (Mert URAL)
Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi (Turhan KORKMAZ, Emrah İsmail ÇEVİK)
Kısa Dönem Faiz Modellerinin Türkiye İçin Ampirik Analizi (Hasan ŞAHİN, İsmail H. GENÇ)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:3, Sayı:1, 2009
İçindekiler
Banka Finansal Başarısızlıklarının Sinirsel Bulanık Ağ Yöntemi İle Öngörüsü (Birol YILDIZ, Soner AKKOÇ)
Türk Sermaye Piyasalarında Uzlaşma Yetkisi Önerisi (Saim KILIÇ, Ali ALP, Adem ŞAHİN)
Finansal Liberalizasyon Politikalarının Geçerliliğinin McKinnon Tamamlayıcılık Hipotezi Çerçevesinde Sınanması: Türkiye Örneği (Aycan HEPSAĞ)
İnançlı Mülkiyet İlkesinin İMKB'de incelenmesi (Serkan Yılmaz KANDIR)
Unfavorable Business Environment and Foreign Direct Investment Activities of Turkish Manufacturing Firms (Harun KAYA)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:2, Sayı:2, 2008
İçindekiler
Financial Stress and Economic Activity (Stijn CLAESSENS, M. Ayhan KÖSE, Marco E. TERRONES)
CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini (Murat ÇİNKO, Emin AVCI)
The Market Performance of Initial Public Offerings in the İstanbul Stock Exchange (Recep BİLDİK, Mustafa K. YILMAZ)
Türkiye’de Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurlarının Oynaklığına Etkileri (K. Batu TUNAY)
Dividend Policy of the ISE Industrial Corporations: The Evidence Revisited (1986-2007) (Cahit ADAOĞLU)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:2, Sayı:1, 2008
İçindekiler
Financial Stability of the Turkish Banking Sector (Münür YAYLA, Alper HEKİMOĞLU, Mahmut KUTLUKAYA)
Sermaye Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB'de Piyasa Yönünde Sürü Davranışının Analizi (Erdinç ALTAY)
Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri (Turhan KORKMAZ, Emrah İsmail ÇEVİK)
Do Big Investors' Trades Have Predictive Power? A Note on Istanbul Stock Market (Numan ÜLKÜ)
BDDK'nın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Verdiği İzinlerin Hukuki Niteliği: Türk İdare Hukuku Sisteminde Yeni Bir İzin Türü (Emrah URAN)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:1, Sayı:2, 2007
İçindekiler
Prudential Regulation and Supervision of the Banking Sector and Banking Crises: A Cross Country Empirical Investigation (Aytül GANİOĞLU)
Müşterilerin İpotekli Konut Kredisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Modeli Önerisi (Nermin ÇELİK, Güven MURAT)
An Aggregated Information Technology Checklist for Operational Risk Management (Mehmet Zeki ÖNAL)
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanması (Ramazan AKTAŞ, M. Mete DOĞANAY)
Testing Quantity Theory of Money for the Turkish Economy (Özgür ASLAN, Levent KORAP)
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar - Cilt:1, Sayı:1, 2007
İçindekiler
The Predictive Performance of Asymmetric Normal Mixture GARCH in Risk Management: Evidence from Turkey (Atilla ÇİFTER, Alper ÖZÜN)
Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet: 1995-2005 (Münür YAYLA)
The Bank Lending Channel In Turkey: Effect of Capital Adequacy Ratio (Cihan AKTAŞ, Bedri Kamil Onur TAŞ)
Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama (Erman ERBAYKAL, H. Aydın OKUYAN)
Determinants of Capital Structure in Financial Institutions: The Case of Turkey (Yakup ASARKAYA, Serkan ÖZCAN)