Günlük Bülten
Tarih: 30 Temmuz 2020 PerşembeAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 21.761 43.917 65.679
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 38.482 198.364 236.846
Zorunlu Karşılıklar 194 214.105 214.300
Bankalardan Alacaklar (*) 50.463 137.525 187.988
-Yurtiçi Bankalar 49.632 56.849 106.481
-Yurtdışı Bankalar 831 80.675 81.507
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 831 76.252 77.083
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 0 4.423 4.423
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 12.439 34.287 46.727
Menkul Değerler 593.706 365.596 959.303
-Kamu Borçlanma Senetleri 253.167 83.729 336.896
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 203.442 98.970 302.412
-Teminata Verilen Men. Değ. 126.801 161.296 288.098
-Diğer 10.295 21.600 31.896
Krediler (*) 2.206.136 1.167.809 3.373.946
Takipteki Alacaklar 137.705 13.578 151.283
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 101.070 7.278 108.348

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.560.479 1.647.462 3.207.941
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 404.773 633.987 1.038.760
-Vadeli Mevduat 1.155.705 1.013.474 2.169.180
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 895.925 1.049.237 1.945.162
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 664.553 598.224 1.262.778
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 850.481 - 850.481
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 12.127 113.278 125.406
Bankalara Borçlar (**) 89.848 656.311 746.159
-Yurtiçi Bankalar 66.023 89.406 155.429
-Yurtdışı Bankalar 23.825 566.904 590.729
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 56.523 72.116 128.639
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 231.127 78.247 309.375

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 343.818 564.192 908.011
Taahhütler 1.444.954 3.184.550 4.629.504
-Türev Finansal Araçlar 782.717 2.843.845 3.626.563
-Diğer Taahhütler 662.236 340.704 1.002.941
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 231.830 109.138 340.968
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 192.256 99.081 291.337
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 39.574 10.057 49.631

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:30.7.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 21761,41 43918,00 65679,41
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 38482,20 198364,31 236846,50
​Zorunlu Karşılıklar​ 194,57 214105,79 214300,36
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 50463,65 137525,11 187988,76
​-Yurtiçi Bankalar​ 49632,28 56849,23 106481,51
​-Yurtdışı Bankalar​ 831,36 80675,88 81507,24
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 831,34 76252,28 77083,62
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,03 4423,60 4423,62
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 12439,63 34287,88 46727,50
​Menkul Değerler​ 593706,55 365596,78 959303,33
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 253167,00 83729,69 336896,69
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 203442,02 98970,28 302412,29
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 126801,93 161296,23 288098,16
​-Diğer​ 10295,61 21600,58 31896,19
​Krediler (*)​ 2206136,66 1167809,47 3373946,13
​Takipteki Alacaklar​ 137705,65 13578,30 151283,95
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 101070,15 7278,51 108348,66
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1560479,13 1647462,01 3207941,13
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 404773,67 633987,12 1038760,79
​-Vadeli Mevduat​ 1155705,46 1013474,89 2169180,35
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 895925,36 1049237,21 1945162,57
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 664553,76 598224,80 1262778,56
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 850481,19 850481,19
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 12127,80 113278,78 125406,58
​Bankalara Borçlar (**)​ 89848,44 656311,22 746159,66
​-Yurtiçi Bankalar ​ 66023,19 89406,73 155429,93
​-Yurtdışı Bankalar ​ 23825,25 566904,49 590729,74
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 56523,27 72116,60 128639,87
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 231127,48 78247,83 309375,31
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 343818,24 564192,94 908011,18
​Taahhütler​ 1444954,08 3184550,21 4629504,29
​-Türev Finansal Araçlar​ 782717,63 2843845,41 3626563,03
​-Diğer Taahhütler​ 662236,45 340704,80 1002941,25
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 231830,63 109138,08 340968,71
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 192256,52 99081,01 291337,53
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 39574,11 10057,07 49631,18
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:30.7.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 3135,61 6324,11 9459,72
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 5539,98 28598,11 34138,09
​Zorunlu Karşılıklar​ 28,09 30888,97 30917,05
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7273,09 19821,57 27094,66
​-Yurtiçi Bankalar​ 7153,27 8199,81 15353,08
​-Yurtdışı Bankalar​ 119,83 11621,76 11741,58
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 119,82 10984,31 11104,13
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,00 637,45 637,45
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1791,86 4944,56 6736,42
​Menkul Değerler​ 85533,55 52669,91 138203,46
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 36471,51 12056,32 48527,83
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 29292,28 14282,35 43574,63
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 18288,01 23220,35 41508,36
​-Diğer​ 1481,75 3110,89 4592,64
​Krediler (*)​ 317901,54 168297,67 486199,21
​Takipteki Alacaklar​ 19842,51 1962,75 21805,26
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 14562,99 1052,19 15615,18
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 224843,14 237413,98 462257,12
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 58348,93 91372,24 149721,17
​-Vadeli Mevduat​ 166494,20 146041,74 312535,95
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 129152,21 151237,13 280389,34
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 95690,93 86176,85 181867,78
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 122621,43 122621,43
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 1746,81 16298,21 18045,02
​Bankalara Borçlar (**)​ 12941,64 94655,24 107596,87
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9511,29 12877,98 22389,28
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3430,34 81777,26 85207,60
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8146,06 10413,38 18559,44
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 33276,27 11289,78 44566,04
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 49542,25 81346,65 130888,90
​Taahhütler​ 208245,29 458963,72 667209,02
​-Türev Finansal Araçlar​ 112760,78 409890,31 522651,09
​-Diğer Taahhütler​ 95484,51 49073,41 144557,92
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 33385,76 15750,54 49136,30
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 27689,00 14297,92 41986,93
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 5696,75 1452,62 7149,37İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.