Günlük Bülten
Tarih: 29 Kasım 2022 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 27.476 149.508 176.985
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 218.837 629.875 848.712
Zorunlu Karşılıklar 522 961.936 962.458
Bankalardan Alacaklar (*) 130.505 449.545 580.050
-Yurtiçi Bankalar 127.205 114.558 241.763
-Yurtdışı Bankalar 3.299 334.986 338.286
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 3.258 309.065 312.323
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 41 25.921 25.963
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 26.861 90.888 117.749
Menkul Değerler 1.207.372 1.093.039 2.300.411
-Kamu Borçlanma Senetleri 416.935 286.596 703.532
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 134.945 315.063 450.009
-Teminata Verilen Men. Değ. 617.797 438.394 1.056.192
-Diğer 37.693 52.984 90.678
Krediler (*) 4.778.814 2.477.623 7.256.437
Takipteki Alacaklar 155.288 5.938 161.227
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 131.309 4.820 136.130

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 4.311.745 4.285.614 8.597.359
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 930.660 2.117.590 3.048.251
-Vadeli Mevduat 3.381.084 2.168.024 5.549.108
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 2.256.833 2.623.059 4.879.893
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 2.054.911 1.662.555 3.717.466
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 1.570.357 - 1.570.357
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 104.385 83.215 187.600
Bankalara Borçlar (**) 181.867 1.550.877 1.732.745
-Yurtiçi Bankalar 144.028 219.408 363.436
-Yurtdışı Bankalar 37.838 1.331.469 1.369.308
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 126.634 235.224 361.858
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 260.489 228.199 488.688

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 1.089.578 1.331.764 2.421.342
Taahhütler 3.862.847 7.038.874 10.901.722
-Türev Finansal Araçlar 2.042.808 6.148.100 8.190.908
-Diğer Taahhütler 1.820.039 890.774 2.710.813
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 213.637 440.011 653.648
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 192.487 415.157 607.644
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 21.149 24.853 46.003

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:29.11.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 27476,80 149508,56 176985,36
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 218837,47 629875,11 848712,59
​Zorunlu Karşılıklar​ 522,41 961936,03 962458,43
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 130505,47 449545,05 580050,53
​-Yurtiçi Bankalar​ 127205,53 114558,39 241763,91
​-Yurtdışı Bankalar​ 3299,94 334986,67 338286,61
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 3258,01 309065,22 312323,23
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 41,94 25921,45 25963,38
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 26861,12 90888,27 117749,39
​Menkul Değerler​ 1207372,89 1093039,07 2300411,96
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 416935,92 286596,45 703532,37
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 134945,65 315063,50 450009,15
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 617797,92 438394,48 1056192,40
​-Diğer​ 37693,40 52984,64 90678,05
​Krediler (*)​ 4778814,16 2477623,71 7256437,87
​Takipteki Alacaklar​ 155288,34 5938,80 161227,14
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 131309,75 4820,73 136130,48
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 4311745,05 4285614,69 8597359,74
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 930660,88 2117590,58 3048251,46
​-Vadeli Mevduat​ 3381084,18 2168024,10 5549108,28
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 2256833,92 2623059,09 4879893,01
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 2054911,13 1662555,60 3717466,73
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 1570357,10 1570357,10
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 104385,64 83215,07 187600,71
​Bankalara Borçlar (**)​ 181867,49 1550878,00 1732745,49
​-Yurtiçi Bankalar ​ 144028,58 219408,33 363436,90
​-Yurtdışı Bankalar ​ 37838,91 1331469,67 1369308,58
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 126634,12 235224,59 361858,70
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 260489,28 228199,63 488688,90
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 1089578,14 1331764,18 2421342,32
​Taahhütler​ 3862847,82 7038874,40 10901722,21
​-Türev Finansal Araçlar​ 2042808,18 6148100,19 8190908,38
​-Diğer Taahhütler​ 1820039,63 890774,20 2710813,83
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 213637,35 440011,42 653648,77
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 192487,35 415157,47 607644,82
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 21150,00 24853,95 46003,95
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:29.11.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1478,64 8047,81 9526,45
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 11775,96 33912,08 45688,04
​Zorunlu Karşılıklar​ 28,11 51796,23 51824,34
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7017,24 24199,24 31216,49
​-Yurtiçi Bankalar​ 6839,43 6177,87 13017,30
​-Yurtdışı Bankalar​ 177,81 18021,37 18199,18
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 175,55 16628,80 16804,35
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 2,26 1392,57 1394,83
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1446,09 4896,61 6342,70
​Menkul Değerler​ 64996,89 58816,36 123813,26
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 22428,40 15411,89 37840,29
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 7268,66 16954,41 24223,07
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 33272,09 23599,50 56871,59
​-Diğer​ 2027,75 2850,56 4878,31
​Krediler (*)​ 257248,92 133471,96 390720,87
​Takipteki Alacaklar​ 8359,45 319,44 8678,90
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 7068,09 259,33 7327,42
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 232040,80 230702,84 462743,64
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 50098,36 114013,62 164111,99
​-Vadeli Mevduat​ 181942,44 116689,22 298631,65
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 121475,86 141217,69 262693,55
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 110564,94 89485,15 200050,09
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 84546,41 84546,41
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 5644,11 4501,72 10145,83
​Bankalara Borçlar (**)​ 9789,23 83575,81 93365,04
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7753,41 11812,73 19566,14
​-Yurtdışı Bankalar ​ 2035,81 71763,09 73798,90
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6816,22 12685,65 19501,87
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 14028,16 12276,93 26305,09
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 58638,93 71708,92 130347,85
​Taahhütler​ 207905,23 378859,22 586764,46
​-Türev Finansal Araçlar​ 109951,64 330883,26 440834,90
​-Diğer Taahhütler​ 97953,59 47975,96 145929,55
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 11499,71 23686,28 35185,99
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 10363,14 22348,36 32711,50
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 1136,57 1337,93 2474,50İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.