Günlük Bülten
Tarih: 19 Kasım 2020 PerşembeAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 16.279 53.890 70.169
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 63.885 187.444 251.330
Zorunlu Karşılıklar 247 272.938 273.186
Bankalardan Alacaklar (*) 62.637 159.294 221.932
-Yurtiçi Bankalar 61.800 54.588 116.388
-Yurtdışı Bankalar 837 104.706 105.543
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 837 95.611 96.449
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 0 9.094 9.094
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 13.659 39.589 53.248
Menkul Değerler 574.529 453.138 1.027.668
-Kamu Borçlanma Senetleri 214.032 96.998 311.031
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 186.576 111.863 298.440
-Teminata Verilen Men. Değ. 162.099 222.073 384.173
-Diğer 11.820 22.202 34.022
Krediler (*) 2.330.375 1.244.630 3.575.006
Takipteki Alacaklar 135.044 15.220 150.264
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 103.236 9.030 112.267

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.556.949 1.904.852 3.461.801
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 364.590 790.078 1.154.668
-Vadeli Mevduat 1.192.359 1.114.773 2.307.133
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 837.063 1.227.870 2.064.934
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 719.885 676.981 1.396.867
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 847.008 - 847.008
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 15.198 111.010 126.208
Bankalara Borçlar (**) 106.639 707.561 814.200
-Yurtiçi Bankalar 79.103 94.336 173.439
-Yurtdışı Bankalar 27.535 613.224 640.760
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 70.346 81.255 151.601
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 203.127 84.404 287.531

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 379.096 593.021 972.117
Taahhütler 1.737.496 3.412.490 5.149.987
-Türev Finansal Araçlar 1.018.762 3.051.334 4.070.097
-Diğer Taahhütler 718.734 361.155 1.079.890
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 203.458 130.337 333.795
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 163.272 118.744 282.017
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 40.185 11.592 51.778

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:19.11.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 16279,18 53890,70 70169,88
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 63885,92 187444,09 251330,01
​Zorunlu Karşılıklar​ 247,99 272938,48 273186,47
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 62637,82 159294,93 221932,75
​-Yurtiçi Bankalar​ 61800,13 54588,66 116388,79
​-Yurtdışı Bankalar​ 837,69 104706,27 105543,96
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 837,67 95611,79 96449,47
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,02 9094,48 9094,49
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 13659,14 39589,63 53248,77
​Menkul Değerler​ 574529,79 453138,62 1027668,41
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 214032,73 96998,82 311031,55
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 186576,59 111863,80 298440,39
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 162099,67 222073,98 384173,65
​-Diğer​ 11820,80 22202,01 34022,81
​Krediler (*)​ 2330375,93 1244630,94 3575006,88
​Takipteki Alacaklar​ 135044,06 15220,49 150264,55
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 103236,91 9030,92 112267,83
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1556949,47 1904852,33 3461801,80
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 364590,07 790078,37 1154668,44
​-Vadeli Mevduat​ 1192359,40 1114773,96 2307133,36
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 837063,72 1227870,86 2064934,58
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 719885,76 676981,46 1396867,22
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 847008,27 847008,27
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 15198,59 111010,11 126208,70
​Bankalara Borçlar (**)​ 106639,20 707561,14 814200,34
​-Yurtiçi Bankalar ​ 79103,59 94336,18 173439,77
​-Yurtdışı Bankalar ​ 27535,61 613224,96 640760,57
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 70346,50 81255,32 151601,82
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 203127,53 84404,03 287531,56
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 379096,53 593021,37 972117,91
​Taahhütler​ 1737496,82 3412490,75 5149987,57
​-Türev Finansal Araçlar​ 1018762,71 3051334,86 4070097,57
​-Diğer Taahhütler​ 718734,11 361155,90 1079890,00
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 203458,35 130337,22 333795,57
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 163272,49 118744,67 282017,16
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 40185,86 11592,55 51778,41
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:19.11.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2149,94 7100,79 9250,72
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 8455,93 24718,29 33174,21
​Zorunlu Karşılıklar​ 32,61 36053,59 36086,20
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 8166,68 20959,29 29125,97
​-Yurtiçi Bankalar​ 8055,31 7163,19 15218,50
​-Yurtdışı Bankalar​ 111,37 13796,09 13907,47
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 111,37 12590,88 12702,25
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,00 1205,21 1205,21
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1786,05 5210,13 6996,18
​Menkul Değerler​ 75990,83 59809,93 135800,77
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 28274,33 12789,72 41064,04
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 24680,61 14754,12 39434,73
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 21480,34 29356,37 50836,72
​-Diğer​ 1555,56 2909,72 4465,28
​Krediler (*)​ 308023,36 163979,49 472002,85
​Takipteki Alacaklar​ 17801,09 2020,67 19821,76
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 13606,66 1198,96 14805,62
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 205907,47 251611,51 457518,99
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 48270,10 104416,23 152686,34
​-Vadeli Mevduat​ 157637,37 147195,28 304832,65
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 110699,20 162290,21 272989,40
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 95208,28 89321,31 184529,58
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 112082,34 112082,34
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 1978,77 14456,21 16434,98
​Bankalara Borçlar (**)​ 14112,45 93154,92 107267,37
​-Yurtiçi Bankalar ​ 10471,70 12443,00 22914,69
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3640,75 80711,92 84352,68
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 9327,72 10752,34 20080,06
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 26856,67 11125,85 37982,52
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 49974,35 78353,16 128327,50
​Taahhütler​ 228807,59 449060,86 677868,45
​-Türev Finansal Araçlar​ 134188,81 401636,78 535825,60
​-Diğer Taahhütler​ 94618,77 47424,08 142042,85
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 26834,54 17254,11 44088,64
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 21556,74 15726,12 37282,86
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 5277,80 1527,98 6805,78İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.