Günlük Bülten
Tarih: 2 Haziran 2020 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 16.824 36.840 53.665
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 31.735 203.360 235.096
Zorunlu Karşılıklar 172 166.631 166.803
Bankalardan Alacaklar (*) 49.631 133.830 183.462
-Yurtiçi Bankalar 47.853 52.215 100.068
-Yurtdışı Bankalar 1.778 81.615 83.393
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 1.736 77.153 78.890
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 41 4.461 4.502
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 12.880 35.961 48.841
Menkul Değerler 577.201 327.213 904.414
-Kamu Borçlanma Senetleri 268.601 93.944 362.546
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 166.784 93.125 259.909
-Teminata Verilen Men. Değ. 131.726 116.574 248.300
-Diğer 10.089 23.567 33.656
Krediler (*) 2.014.449 1.138.308 3.152.757
Takipteki Alacaklar 138.399 12.091 150.490
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 99.488 6.644 106.132

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.438.287 1.516.532 2.954.820
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 363.438 532.575 896.013
-Vadeli Mevduat 1.074.849 983.957 2.058.807
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 838.995 940.373 1.779.368
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 599.292 576.159 1.175.451
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 790.976 - 790.976
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 6.272 113.500 119.772
Bankalara Borçlar (**) 93.869 628.871 722.740
-Yurtiçi Bankalar 66.574 80.447 147.021
-Yurtdışı Bankalar 27.295 548.424 575.719
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 56.687 65.532 122.219
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 180.424 72.502 252.926

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 328.441 548.501 876.943
Taahhütler 1.351.151 3.062.361 4.413.512
-Türev Finansal Araçlar 709.028 2.727.593 3.436.622
-Diğer Taahhütler 642.122 334.767 976.890
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 259.768 95.940 355.708
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 213.758 86.877 300.635
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 46.010 9.063 55.073

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:2.6.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 16824,27 36840,80 53665,07
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 31735,87 203360,48 235096,35
​Zorunlu Karşılıklar​ 172,27 166631,15 166803,42
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 49631,41 133830,68 183462,09
​-Yurtiçi Bankalar​ 47853,22 52215,40 100068,62
​-Yurtdışı Bankalar​ 1778,19 81615,28 83393,47
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1736,95 77153,81 78890,75
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 41,25 4461,47 4502,71
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 12880,09 35961,87 48841,96
​Menkul Değerler​ 577201,04 327213,01 904414,05
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 268601,70 93944,89 362546,59
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 166784,03 93125,77 259909,80
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 131726,28 116574,38 248300,66
​-Diğer​ 10089,03 23567,97 33657,00
​Krediler (*)​ 2014449,06 1138308,90 3152757,95
​Takipteki Alacaklar​ 138399,16 12091,60 150490,76
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 99488,45 6644,13 106132,58
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1438287,64 1516532,79 2954820,44
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 363438,04 532575,18 896013,22
​-Vadeli Mevduat​ 1074849,61 983957,62 2058807,22
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 838995,63 940373,32 1779368,95
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 599292,02 576159,47 1175451,49
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 790976,85 790976,85
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 6272,51 113500,28 119772,78
​Bankalara Borçlar (**)​ 93869,67 628871,11 722740,78
​-Yurtiçi Bankalar ​ 66574,23 80447,06 147021,30
​-Yurtdışı Bankalar ​ 27295,43 548424,04 575719,48
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 56687,57 65532,26 122219,83
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 180424,13 72502,27 252926,40
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 328441,57 548501,55 876943,12
​Taahhütler​ 1351151,15 3062361,17 4413512,33
​-Türev Finansal Araçlar​ 709028,98 2727593,29 3436622,27
​-Diğer Taahhütler​ 642122,17 334767,89 976890,06
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 259768,84 95940,10 355708,94
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 213758,57 86877,05 300635,62
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 46010,27 9063,05 55073,32
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:2.6.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2502,61 5472,74 7975,35
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 4702,80 30240,72 34943,52
​Zorunlu Karşılıklar​ 25,65 24746,08 24771,73
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7322,94 19828,20 27151,14
​-Yurtiçi Bankalar​ 7057,10 7718,55 14775,66
​-Yurtdışı Bankalar​ 265,84 12109,65 12375,48
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 259,76 11444,87 11704,62
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 6,08 664,78 670,86
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1900,45 5323,43 7223,89
​Menkul Değerler​ 85963,26 48617,79 134581,05
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 39983,13 13919,86 53902,99
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 24820,69 13851,55 38672,24
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 19658,08 17362,24 37020,33
​-Diğer​ 1501,36 3484,14 4985,50
​Krediler (*)​ 300030,35 169061,64 469091,99
​Takipteki Alacaklar​ 20569,18 1802,32 22371,50
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 14785,92 990,25 15776,18
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 214219,01 225643,23 439862,23
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 54150,67 79245,10 133395,77
​-Vadeli Mevduat​ 160068,34 146398,12 306466,46
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 124890,19 139934,32 264824,51
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 89328,81 85708,91 175037,72
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 117784,33 117784,33
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 922,35 16693,11 17615,45
​Bankalara Borçlar (**)​ 13989,71 93363,73 107353,43
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9928,56 11958,47 21887,03
​-Yurtdışı Bankalar ​ 4061,15 81405,25 85466,40
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8459,98 9781,00 18240,98
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 26851,58 10776,91 37628,49
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 48836,34 81617,33 130453,67
​Taahhütler​ 200635,04 454136,68 654771,71
​-Türev Finansal Araçlar​ 105296,62 404641,39 509938,01
​-Diğer Taahhütler​ 95338,42 49495,29 144833,70
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 38658,23 14292,37 52950,60
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 31855,42 12945,73 44801,15
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 6802,81 1346,64 8149,45İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.