Veri Yayınları

    Kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla BDDK tarafından bankacılık sektörüne ilişkin olarak çeşitli veriler yayımlanmaktadır. Söz konusu yayınlar; günlük, haftalık, aylık ve üç aylık dönemler itibarıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yayınlar aşağıda sayılmaktadır. Yayınlara ilişkin metaveri, haber bülteni, veri yayımlama takvimi, revizyon politikası ve yapılması planlanan revizyonlar gibi açıklayıcı bilgilere ilgili verinin yayımlandığı alandan erişebilirsiniz.

Bankacılık Sektörü Verileri


•        Günlük Bülten

•        Haftalık Bülten

•        Aylık Bülten

•        Finansal Türkiye Haritası (FinTürk)-İllere Göre

•        Kredi Kartı Bilgileri

•        Türk Bankacılık Sektörü (TBS) Temel Göstergeleri


Banka Dışı Mali Kuruluşlar Verileri


BDDK’nın denetim ve gözetimi altındaki aşağıdaki sektörlere ilişkin veriler yayımlanmaktadır.

•        Faktoring

•        Finansal Kiralama

•        Finansman

•        Varlık Yönetim Şirketi

    Kurumumuz internet sayfasında “Veriler” başlığı altında yayımlanan banka, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ilişkin veriler, BDDK Veri Transfer Sistemi (BVTS) aracılığıyla kuruluşlardan periyodik olarak alınan raporlar kullanılarak elde edilmektedir.

    Kurumumuzca bahsi geçen raporlama setleri dâhilinde belirli şablonlara ve farklı periyotlara sahip (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) formlar alınmaktadır. Söz konusu formların muhteviyatı, içerdikleri ayrıntı seviyesi ya da alınma sıklığı esas olarak ilgili mevzuat ile denetim ve gözetim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilgilerin karşılanması sürecinde belirlenmektedir.

    Bahsi geçen raporlama seti aynı zamanda Kurum’un kamuoyu yayımlarına da girdi teşkil etmektedir. Bu sayede, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kullanıcı kesimlerin de birtakım sektörel değerlendirmeleri yapılabilmeleri mümkün olabilmektedir. Gerek gözetim ve denetim gerek kamuoyunu aydınlatma faaliyetlerinde kullanılan veriler, ilgili döneme ilişkin gönderimlerin tamamlanmasının ardından, farklı içerik ve periyotlara sahip yayımlar da kullanıma hazır hale gelmektedir. Söz konusu süreçte, raporlama yapan Kuruluşlarca tabi oldukları mevzuat uyarınca faaliyetlerinin dönemsel değerlendirme, değerleme, sınıflandırma kriterleri vb. yükümlülükleri en hızlı bir biçimde yerine getirilmektedir.

    Kurumumuz tarafından BVTS aracılığıyla kuruluşlardan, esas olarak denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla veri alınmaktadır. Bu nedenle, istatistiki amaçla veri toplayan ve kendi mevzuatına uygun biçimde veri yayımlayan kurum ve kuruluşlar ile Kurumumuz yayınlarındaki benzer gruptaki veriler farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, yayımlanan verinin tüm banka fonksiyon gruplarını (Mevduat, Kalkınma ve Yatırım, Katılım) içermesi; yurt dışı şube verilerinin dâhil edilip edilmeme durumu gibi sektörel veya coğrafi kapsam gibi sebeplerle diğer kurumların verileri ile farklılık oluşmaktadır.

    Bültenler ve bültenler kapsamındaki tablolar ya da tabloların içeriğinde yer alan kalemler itibarıyla yayımlanan verilere ilişkin tanımlamalar hakkında detaylı bilgi, ilgili bültenlerdeki metaveri, açıklama ve dipnotlardan elde edilebilmektedir.

    Kuruluşlardan alınan verilerin kapsamı, içeriği, ayrıca bu verilere kaynak teşkil eden formlara ilişkin hazırlık ve kontrol süreçleri nedeniyle, Kurumumuz bültenleri ilgili dönemin tamamlandığı tarihte değil, belirli bir süre sonrasında yayımlanmaktadır. Bu süreçte ilgili kuruluşlarca verinin hazırlanması, Kurumumuza aktarılması, aktarım esnasında Kurumumuzca uygulanan kontroller ve sonrasında periyodik yayımların hazırlanmasına yönelik faaliyetler belirli bir süreyi gerektirmektedir. Diğer taraftan, formların raporlamayı yapan kuruluş nezdindeki hazırlık ve kontrol süreçleri de dikkate alınarak ilgili raporlama için döneminin tamamlanmasını müteakip işgünü cinsinden tanımlanan gönderim süreleri de göz önünde bulundurulduğunda veriler belirli bir süre sonrasında hazır hale gelmektedir. Veri yayımlama takvimi bahsi geçen hazırlık süreleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

    Kurumumuz Bültenlerinde yayımlanan veriler revizyon politikalarıyla uyumlu şekilde yayımlanmaktadır. Verilerdeki revizyonlar önemli bir değişiklik haricinde, kamuoyuna güncel ve gerçeğe uygun verinin sunulmasını teminen, bir sonraki dönem verilerinin yayımlanması aşamasında güncellenebilmektedir.

    Kurumumuz Bültenlerinin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir.

    BDDK, Bültenlerde yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

    Fonksiyon grubu: Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren bankalar fonksiyon gruplarına göre NACE Rev.2 ile uyumlu şekilde; mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları (Kısım K: 64.19.01 ve 64.99.08) olarak sunulmaktadır.

    Sahiplik grubu: Bankaların sahiplik gruplarına göre sınıflandırılmasında; kamu, yabancı ve yerli özel olarak Bankacılık Kanunundaki kontrol tanımı esas alınmaktadır.

  Yayımlanan verilerde, grup bazında veri gizliliğinin sağlanabilmesine yönelik toplulaştırma yapılmaktadır. Örneğin, üçten az sayıda birim içeren grup olması durumunda, veriler bir üst seviyede toplulaştırma yapılarak sunulmaktadır.

    Banka ve banka dışı mali kuruluşlardan temin edilen veriler, Bankacılık Kanunu ve resmi istatistiklerde veri gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, verinin ait olduğu kuruluşun tespit edilmesini engellemek üzere toplulaştırılmak suretiyle yayımlanmaktadır. Banka ve kuruluş bazında verilere bağımsız denetim raporlarından ulaşılabilmesi mümkündür.

    BDDK, Bültenlerde yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis etmekle birlikte, kuruluşlar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti vermemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

    Bültenlerde yayımlanan veriler, BDDK’nın ilgili mevzuat ile denetim ve gözetim amacıyla aldığı raporlama setleri aracılığıyla oluşturulmaktadır. Bu nedenle; azami ölçüde sınıflama, gruplama, alt sınıf farklılaşması gibi sebeplerden kaynaklı farklılıklar bulunabilmektedir.

    Örneğin, bankalarca açıklanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarda faiz tahakkuk ve reeskontları ilgili kalem üzerinde gösterilirken Kurumumuzca yayımlanan tablolarda ayrı olarak sınıflandırılmaktadır.


    Tablolarda TP sütunu dönem sonu itibarıyla Türk Lirası cinsinden, YP sütunu ise yabancı para cinsinden bakiyelerin dönem sonu itibarıyla Türk Lirası karşılığını ifade etmektedir.

Yayımlama takvimi kamuoyuna önceden duyurulmaktadır. Her yılın başında Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) kapsamında hazırlanarak Kurumumuz internet sayfasında Veriler/Veri Yayımlama Takvimi bölümünde yayımlanmaktadır.

    Bültenlerde yapılan güncellemeler gerek haber bültenlerinde gerek metaverilerde açıklanmaktadır.

    BDDK verileri, Kurumumuz Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığınca hazırlanmakta olup sorularınızı bulten@bddk.org.tr adresine iletebilirsiniz.

    Bültenlerde gelişmiş gösterim seçeneği bulunmaktadır. İlgili sekmeden kuruluş taraf bilgisi bazında ve seri olarak veriye ulaşmak mümkündür.

    Veriler revizyon politikalarına uyumlu şekilde yayımlanmaktadır. Buna göre, önemli bir değişiklik olması haricinde veriler, bir sonraki ayın verilerinin yayımlanması aşamasında güncellenmektedir.

    Bültenlerin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir.

    BDDK, Bültenlerde yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

    BDDK, tarafından bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis edilmekle birlikte, kuruluşlar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti vermemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

    Para birimi seçeneği bulunan yayınlara ilişkin açıklama sayfasında belirtildiği üzere para biriminin USD olarak seçilmesi durumunda kuruluşların ilgili dönem sonu döviz alış kuru kullanılarak dönüşüm yapılmaktadır.

BDDK internet sitesinde Kuruluşlar/ Bankalar bölümünde yer alan başlıklar altındaki sınıflamaya göre bankalardan alınan veriler kullanılarak ilgili veriler toplulaştırılmaktadır.

Günlük Bülten, bankacılık sektörüne ilişkin hızlı bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik, özet bilgileri içerecek şekilde yayımlanmaktadır. Günlük Bültende sunulan verilere ilişkin son 7 işgününe ait değerler grafik olarak sunulmaktadır. Daha uzun zaman serisi için Haftalık Bülten ve Aylık Bülten verilerinin kullanılması önerilmektedir.