Ticari Müşteri Sorunları

Çeke ilişkin hususlar mevzuatımızda özel hukuk kapsamında Türk Ticaret Kanunununçeke ilişkin bölümlerinde ve 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenmiş olup, konuya ilişkin ihtilafların özel hukuk çerçevesinde yargısal mercilerce çözümlenmesi gerekmektedir.Kurumumuzun özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraf ya da aracı olması ve sorunun çözüm merci olması mümkün olmadığından, çeke ilişkin uyuşmazlıklarda Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Ticari müşterilerden alınan faiz ve ücretler, ticari kredilere ilişkin ipotek, fek, kefalet gibi unsurlar banka ile ticari müşteri arasında yapılan sözleşme çerçevesinde T.C.M.B tarafından yayımlanan 29.03.2020 tarihli Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak düzenlenmektedir. Tebliğe aykırılık bulunması halinde öncelikle ilgili Bankaya buradan sonuç alınanaması halinde T.C.M.B'ye veya yetkili yargı mercilerine başvurulması mümkündür.