Kurum Hakkında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tabi olduğu mali mevzuat gereğince üniversitelere ya da kurumlara akademik alanda mali destek sağlama imkânı bulunmamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanlık tezleri Kurum kütüphanesinde yer almakta olup, söz konusu uzmanlık tezleri kütüphanede incelenebilmektedir. Bununla birlikte, uzmanlık tezlerinin fotokopisinin çekilmesine izin verilmemektedir.

BDDK, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurum idari olarak ya da mali bakımdan hiçbir kurum, makam ya da mercie bağlı değildir. Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda "İlişkili Bakan" tanımına yer verilmiştir. Buna göre İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Bakanı ifade etmektedir. 5411 sayılı Kanunda "İlişkili Bakana" Kurumun idari ve mali özerkliğini zedelemeksizin bir kısım yetkiler verilmektedir. İdari ve mali özerklik, Kuruma üç temel alanda özerk hareket edebilme yetkisi vermektedir:

Düzenleme ve Denetim Alanında Özerklik

Kurum, mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurum İçi Yönetim Alanında Özerklik

Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeliistihdam eder.

Mali Kaynakların Kullanımında Özerklik

Kurum, Bankacılık Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Kurumun giderleri, denetime tabi kuruluşlarca yapılan ödemelerle karşılanır. Yapılacak yıllık ödeme tutarı, söz konusu kuruluşların bir önceki yılsonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez.

BDDK ve TMSF kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip olan birbirinden bağımsız iki farklı kurumdur.

BDDK, Haziran 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de faaliyetlerine başlamıştır.

TMSF ise, 1983 yılından itibaren tüzel kişiliği haiz olup, TMSF'nin idare ve temsilini, 22.07.1983-18.06.1999 tarihleri arasında TCMB, 18.06.1999-12.12.2003 tarihleri arasında ise BDDK tarafından yerine getirilmiştir. 12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile TMSF'nin karar organının TMSF Kurulu olduğu ve TMSF'nin genel yönetim ve temsili ile TMSF Kurulunca alınan kararların yürütülmesinin TMSF Başkanına ait olduğu hükme bağlanmıştır. Böylelikle BDDK ve TMSF birbirinden tamamen ayrılmış ve bağımsız bir kurum haline gelmiştir.

BDDK'nın temel görevi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemektir.

TMSF'nin temel görevi ise, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, TMSF varlık ve kaynaklarının idare edilmesidir.

TMSF hakkında merak ettiğiniz daha fazla soru için:

http://www.tmsf.org.tr/sss.tr

BDDK’nın mali kaynağı, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce katılma payı adı altında Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanmaktadır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu kuruluşların bir önceki yılsonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun eğitim politikasının amacı, personelin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması olarak belirlenmiştir. Söz konusu eğitim politikası doğrultusunda Kurum personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak üzere hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı seminer, kurs, konferanslara katılımları sağlanmakta ve yurt dışında lisansüstü eğitim imkânı sunulmaktadır.

Kurumun hizmet içi eğitim ihtiyacı, hizmet birimlerinden birer katılımcı ile oluşturulan eğitim komisyonu tarafından birimlerden gelen talepler çerçevesinde belirlenerek, bir sonraki yıla ilişkin hazırlanan eğitim planı Başkanlık Makamının onayına sunulmaktadır. Kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında eğitmen olarak Kurum meslek personeli, diğer kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenler görev almaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinde, Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütüleceği ve Kurumun ana hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılmasının esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Kurumda istihdam edilecek meslek personelinin seçimi için yapılacak giriş sınavına ilişkin düzenlemeler, 23.03.2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Kurum web sayfasında da yer verilen "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlilik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"te yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında meslek personeli ihtiyacının bulunması halinde gerçekleştirilecek giriş sınavı; Resmi Gazete'de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve Kurum web sayfasında duyurulmaktadır.

Kuruma meslek personeli olarak atanacakların, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacakgiriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Kuruma verilen görevlerin meslek sırrı kapsamında yürütülmesi gerektiğinden, Kurumda staj imkânı bulunmamaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi gereğince; Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülmektedir. Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ile meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir. Kadro karşılığı sözleşmeli statüdeki personel ücret, mali ve sosyal haklar dışında, diğer personel iseher türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bulunmaktadır.

Türk bankacılık sektörü, küreselleşme paralelinde rekabet gücünü ve pazar payını artırmak üzere ve uluslararası örgütlenmenin önemini göz önünde bulundurarak, yaklaşık 25 ülkeye yayılan yurtdışı şube ve temsilciliğinin yanı sıra, mali iştirakleri ile yurtdışında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu ilişkiler çerçevesinde, bankalarımızın gerek yurtdışı iştirakleri, gerekse şube ve temsilcilikleri yoluyla yürüttükleri faaliyetler, hem ana ülke olarak ülkemizin, hem de ev sahibi ülkenin mali sistemlerinin istikrarını ve güvenirliğini yakından etkilemektedir. Bu bağlamda yurtdışı faaliyetlerin yapısını, ana kuruluş ile bağlantılarını değerlendirebilmek, bunları düzenlemek, denetlemek ve bu faaliyetlere ilişkin doğru bilgiye ulaşabilmek açısından ve ülkeler arasında denetim ve gözetim alanında işbirliğini kolaylaştıracak uluslararası anlamda bir çerçeve oluşturmak önem kazanmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yabancı ülkelerin denetim mercileri ile bankacılık alanında işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunulabilmesine imkân sağlayan 98 inci maddesi uyarınca, finansal sistemin istikrarının sağlanması ortak hedefi doğrultusunda ülkelerinde bulunan bankaların ve finanskuruluşlarının yurtdışı faaliyetlerine ilişkin doğru bilgiye ulaşabilmek, sınır ötesi denetim ve gözetim alanında işbirliğini kolaylaştıracak bir zemin oluşturmak ve kurumsal tecrübeler ile teknolojilerin karşılıklı eğitim olanakları aracılığıyla paylaşımını sağlamak amacıyla mutabakat zabıtları imzalamaktadır.

30.12.2011 tarihine kadar 31 ülkenin muadil denetim otoritesi ile mutabakat zabıtları imzalanmıştır.