Bireysel Müşterilere İlişkin Ücretler

T.C.M.B tarafından düzenlenen Finansal Tüketicelerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e göre kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi kaydıyla kredi kartı yıllık üyelik ücreti alabilirler.

Kredi kartı yıllık üyelik ücreti T.C.M.B'nin görev alanına girmektedir. Kredi kartı yıllık üyelik ücreti ile ilgili uyuşmazlık olması halinde öncelikle ilgili Bankaya buradan sonuç alınamaması halinde T.C.M.B'ye veya Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

Bankalar yasal olarak yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Bankadan yıllık üyelik ücreti ödediğiniz kartınızı ücretsiz bir kartla değiştirmeyi talep edebilirsiniz. Banka bu talebinizi limitinizi aynı tutarak gerçekleştirmek zorundadır. Ancak ücretsiz kredi kartı, taksitlendirme ve puan/milbiriktirme vb. imkanları sunmayabilir.

Bankanızın internet sitesinde ve banka ile imzaladığınız kredi kartı sözleşmelerinin ekinde sizden alınacak kredi kartı yıllık üyelik ücreti tutarı belirtilmektedir. Sözleşmede belirlenen yıllık üyelik ücreti, bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık TÜFE oranında artırılabilir. Ücretlere ilişkin artışları, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirmek zorundadır. Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz.

Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımınızı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir. Yani kredi kartınızı hiç kullanmamışsanız sizden ücret alınamaz. Ayrıca, kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartlarınız hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçeyıllık üyelik ücreti yansıtılamaz.

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz. Bir takvim yılı içerisindeikiden fazla yenileme talebiniz olması halinde banka ücret alabilir.

Ek kart üyelik ücretleri bankadan bankaya değişmekle birlikte, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin %50'sini geçemez.

Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti, sanal kart oluşturma ve kullanma ücreti alınamaz. Banka kartları için de yıllık üyelik ücreti alınamaz.

Banka taksitli nakit avans işlemlerinizde faiz dışında sizden başkaca bir ücret talep edemez.

Banka kredili mevduat hesabı üzerinden kredi kullandığınızda faiz dışında sizden başka bir ücret talep edemez.

Finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında ücret alınamaz.

Kullanacağınız krediye ilişkin bankaca sizden alınacak ücret, masraf, komisyon vb. ile kredinize uygulanacak faiz/kar oranı bu bilgilendirme formunda yer almak zorundadır.Burada yer almayan hiçbir ücret, masraf, komisyon vb. sizden tahsil edilemez. Diğer taraftan, siz de bu formda yazılı olan tutarları ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, kredinin şartlarını ve yükümlülüklerini içeren sözleşme öncesi bilgilendirme formunu dikkatle okuyarak imzalamanız, kredi ile ilgili parasal yükümlülüklerinizibilmeniz açısından önemlidir.

Bankalar kredi kullandırırken tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi herne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılankredi anaparasının binde beşini geçemez.

Rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde banka yalnızca üçüncü kişilere ödediği ücretleri sizden alabilir.

Ekspertiz sonrası kredi kullanmaktan vazgeçseniz ya da kredi talebiniz bankaca reddedilse dahi banka değerleme şirketinden aldığı hizmetin fatura karşılığı bedelini şirkete ödeyeceği için bu tutarı sizden ister. Bankanın sizden talep edeceği ücret ekspertiz fatura bedelini geçemez.

Bir defaya mahsus olmak üzere talep ettiğiniz "borcu yoktur" şeklindeki bilgi yazılarından ücret alınamaz.

Havalenin/ EFT’nin iadesi, reddi, devri ya da havale/ EFT işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya 3. kişilere ödenen ücretler dışındasizden ücret alınamaz. Sizden bunun üzerinde ücret tahsil edilmişse iadesi için öncelikle bankanıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Ev sahibinizin hesabının bulunduğu şubeden yaptığınız ödeme işlemi için Banka sizden ücret tahsil edemez. Ancak, ev sahibinizin hesabının bulunduğu şube dışında aynı bankanın başka bir şubesinden ya da işlem alanından (ATM, mobil şube gibi)ödeme yaparsanız banka sizden ücret tahsil edebilir.

Hesabınızın bulunduğu bankaya ait ATM'lerden kendi hesabınız için yaptığınız para yatırma, bakiye sorgulama ve belirlenen limit dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

Başka banka ATM'si vasıtası ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerden işlem anında sizin onayınız alınarak ücret tahsil edilebilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre bankalar faaliyetleri ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecekkopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerekdüzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanmak zorundadır. T.C.M.B tarafından yayımlanan Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğin 9. maddesinde ise, finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep etmeleri halinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangi bir ücret alınamayacağı, ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle,yapılan işlemle orantılı olacak şekilde makul bir ücret alınabileceği belirtilmektedir. Kurumumuzun tahsil edilen ücretlerin iadesine ilişkin aracılık görevi bulunmamaktadır.Talep ettiğiniz evraka ilişkin bankaca istenen ücret ile ilgili uyuşmazlıklarda TürkiyeBankalar Birliği ya da Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapmanız mümkündür.

Bireysel nitelikteki finansal tüketicilerden alınacak ücretler 7 mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Tebliğin 6. maddesine dayanarak Türkiye Bankalar Birliği tarafından İzahname yayımlanmış olup, izahnamede bulunan ücretler dışında ücret alınması mümkün değildir. İzahnamede belirtilen ücretlerden farklı ücret alındığını düşünüyorsanız öncelikle ilgili bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde T.C.M.B'ye veya Türkiye Bankalar Birliği ya da Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkündür.