Uluslararası İlişkiler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen uluslararası ilişkilere yönelik faaliyetlerin üç boyutu bulunmaktadır. BDDK;

i) konsolide denetime ilişkin olarak muadil yabancı denetim otoriteleri ile,

ii) aday ülke olarak Avrupa Birliği ile,

iii) çokuluslu kuruluşlar ve diğer uluslararası kuruluşlar ile

yakın işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yurtdışı Muadil Otoriteler ile İlişkiler

Konsolide denetimin etkinliğinin arttırılması amacıyla BDDK yabancı ülke denetim otoriteleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu çerçevede, düzenlemelerin ve politikaların tutarlılığının sağlanması için BDDK, yabancı ülke denetim otoriteleriyle 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 98. maddesi uyarınca ikili işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Haziran 2019 itibarıyla imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

İkili İşbirliği Anlaşmaları

# Ülke Kurum İmza Tarihi
1 KKTC KKTC Merkez Bankası 17.09.2001
2 Arnavutluk Arnavutluk Merkez Bankası 19.10.2001
3 Romanya Romanya Merkez Bankası 19.02.2002
4 Bahreyn Bahreyn Merkez Bankası 30.07.2002
5 Endonezya Endonezya Merkez Bankası 11.12.2002
6 Pakistan Pakistan Ulusal Bankası 20.01.2004
7 Malta Malta Finansal Hizmetler Otoritesi 10.12.2004
8 Yunanistan Yunanistan Merkez Bankası 28.01.2005
9 Kırgızistan Kırgızistan Merkez Bankası 17.05.2005
10 Azerbaycan Azerbaycan Merkez Bankası
Azerbaycan Cumhuriyeti Mali Piyasalar Denetim Otoritesi
14.06.2005
28.12.2018
11 Bulgaristan Bulgaristan Merkez Bankası 13.09.2005
12 Çin Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu 11.07.2006
13 Gürcistan Gürcistan Merkez Bankası 02.11.2007
14 Kosova Kosova Merkez Bankası 12.05.2008
15 Lüksemburg Lüksemburg Finans Sektörü Gözetim Komitesi 13.03.2009
16 Lübnan Lübnan Bankacılık Kontrol Komisyonu 10.06.2009
17 Bosna-Hersek Bosna-Hersek Federasyonu Bankacılık Kurumu 12.06.2009
18 Kazakistan Kazakistan Merkez Bankası Bankacılık Komitesi
Astana Finansal Hizmetler Otoritesi
28.08.2009
12.02.2019
19 Ukrayna Ukrayna Merkez Bankası 19.02.2010
20 Makedonya Makedonya Merkez Bankası 30.08.2010
21 Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Merkez Bankası 30.09.2010
22 Suriye Suriye Merkez Bankası Para ve Kredi Komitesi 21.12.2010
23 Katar Katar Finans Merkezi Düzenleme Otoritesi 25.07.2011
24 Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin) 05.08.2011
25 Hırvatistan Hırvatistan Merkez Bankası 29.08.2011
26 Ürdün Ürdün Merkez Bankası 06.09.2011
27 Belçika Belçika Merkez Bankası 18.11.2011
28 Güney Kore Güney Kore Mali Hizmetler Denetim Kurumu 25.11.2011
29 Irak Irak Merkez Bankası 20.12.2011
30 İspanya İspanya Merkez Bankası 25.11.2013
31 Hollanda Hollanda Merkez Bankası 24.01.2014
32 Sırbistan Sırbistan Merkez Bankası 09.06.2015
33 Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası
Abu Dhabi Küresel Pazarı Finansal Hizmetleri Denetim Otoritesi
23.08.2007
17.02.2009
17.06.2016
34 Hindistan Hindistan Merkez Bankası 23.11.2016
35 İngiltere İngiltere Merkez Bankası 22.05.2017
36 Özbekistan Özbekistan Merkez Bankası 20.05.2019

Avrupa Birliği ile İlişkiler

Avrupa Birliğine (AB) aday ülke konumunda olan Türkiye, ulusal düzenlemelerin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması ve düzenlemelerin uygulanmasına yönelik idari kapasitenin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Bu çerçevede, BDDK Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere katılım sağlamakta ve mevcut düzenlemelerin AB ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Son yıllarda Türk bankacılık mevzuatında AB düzenlemeleri ile uyum sağlanmasını teminen birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Türk bankacılık sektörü ülkemizin AB üyeliği kapsamında en hazır sektörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

BDDK, Avrupa Birliği ile yürütülen tarama süreci çerçevesinde Mali Hizmetler, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Mali Kontrol ve Şirketler Hukuku fasıllarına katılım sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye ile Birlik arasındaki düzenlemelerin analitik incelemesini gerçekleştirmek amacıyla Türkiye-AB Ortaklık Komisyonunun kararı ile oluşturulan “2 No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi” ile “4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi” çalışmalarına katkı verilmektedir.

Türkiye ayrıca 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Katılım Öncesi Ekonomik Programın çalışmalarına katılım sağlamakta olup, Kurumumuz görev alanı çerçevesinde söz konusu çalışmalara gerekli katkılar sağlanmaktadır.

Çokuluslu ve Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

BDDK’nın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi çok uluslu kuruluşlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır.

BDDK, etkin risk yönetimi ve sermaye yeterliliğine yönelik çalışmalar yürüten Basel Bankacılık Denetim Komitesine (Banking Committee on Banking Supervision-BCBS) Mayıs 2009 tarihinde üye olmuştur. Kurumumuz tarafından söz konusu Komite toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmakta, ayrıca Basel Bankacılık Denetim Komitesinin ikinci ve üçüncü düzeyde faaliyette bulunan alt komitelerine de üyelik tesis edilerek, bu alt komitelerin faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

Faizsiz finans hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetiminde en iyi uygulamaların geliştirilmesi, duyurulması ve standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten İslami Finansal Hizmetler Kuruluna (Islamic Financial Services Board-IFSB) Aralık 2010 tarihinde, faizsiz finans kuruluşları için finans uygulamaları, kurumsal yönetim, denetim, muhasebe standartları ve finansal raporlama konularında standardizasyonun sağlanması amacıyla faaliyette bulunan İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonuna (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions - AAOIFI) ise Haziran 2016 tarihinde üye olmuştur.

Kurumumuz uluslararası standartların ve en iyi uygulamaların sağlanmasına yönelik BCBS ve IFSB ile diğer kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaları yakından takip etmekte ve katılım sağlamaktadır. Bu çerçevede, Basel Sermaye Uzlaşısı (New Basel Capital Accord - Basel II) ve Uluslararası Muhasebe Standartları en önemli proje olarak karşımıza çıkmaktadır.

BDDK, Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) daimi komitelerinden olan Denetim ve İşbirliği Komitesinin (SRC) Türkiye adına üyesi olup, bu Komitenin faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası Para Fonu ile yapılan işbirliği çerçevesinde, Türkiye anılan kuruluş ile gerçekleştirilen IV. Madde Görüşmelerine katılım sağlamaktadır. Ayrıca Dünya Bankası ile olan işbirliğimiz ve çalışmalarımız çeşitli projeler ve seminerler çerçevesinde devam etmektedir.

BDDK, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başta OECD Mali Piyasalar Komitesi olmak üzere Kurumun ilgisinin bulunduğu diğer komitelerinin çalışmalarına katılmaktadır.

BDDK, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülmekte olan Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (GATS) kapsamındaki hizmet ticareti görüşmeleri ile serbest ticaret anlaşmalarına görev alanı çerçevesinde katkı sağlamaktadır.