Kurum ve Banka Uygulamalarına İlişkin Diğer Sorunlar

Türev ürünlerve foreks işlemler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olup, Kurumumuzun bu ürünlere ilişkin yaşadığınız sorunların çözümü için aracılık yetkisi yoktur. Türev ürünler ve foreks işlemler ile ilgili yaşadığınız problemlerin çözümü için öncelikle bankanıza, buradan sonuç alamamanız halinde Sermaye Piyasası Kuruluna (www.spk.gov.tr) başvurabilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği tarafından hazırlanan "Bankacılık Etik İlkeleri" düzenlemesinin hizmet kalitesine ilişkin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bankaların tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunacağı, bununla beraber, hedef pazarın belirlenerek, organizasyonel yapının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da ayrı risk grubundaki müşterilerefarklı yaklaşımlarda bulunması;müşteriler arasında ayırım yapıldığı veya müşterilerin kategorize edildiği şeklinde yorumlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, bankaların ürün ve hizmet politikasına ilişkin olarak yaşanacak problemlerin çözümü için ilgili bankaya başvurmalısınız.

Uygulanacak faiz/kar paylaşım oranları bankalara, ürüne, vadeye ve müşteriye göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı banka farklı müşterilerine farklı faiz/kar paylaşım oranı uygulayabilir, bankanın tüm müşterilerine aynı faiz oranını uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 144 üncü maddesinin ve Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararının verdiği yetkiile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. tarafından çıkarılan 2006/1 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; mevduat faiz oranları ve kredi faiz oranları, piyasa koşulları çerçevesinde Bankalarca serbestçe belirlenmektedir. Konu Kurumumuz düzenlemelerine tabi bulunmamaktadır.

Bu husus 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 39 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, finansman şirketleri yazılı bir sözleşme düzenleme zorunluluğunu da göz önünde bulundurarak kredi ödemesini her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya yapar. Kredi geri ödemeleri ise adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır.

Banka ile yaşadığınız sorunların çözümü için doğrudan Kurumumuza başvurmadan önce konunun ilgili bankaya iletilmesi, sorunundaha hızlı çözülmesi açısından yararınıza olur. Bankalar başvurularınıza en geç bir ay içerisinde cevap vermek zorundadır. Bu süre kredi ve banka kartları ile ilgili başvurularınızda yirmi gündür.

Eğer ilgili bankadan sonuç alınamazsa, Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine, Kurumumuzun görev alanına giren konularda Kurumumuzabaşvuru yapılabilir.

Finansman şirketlerinin faaliyetleri 6361 sayılı ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ ve ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile düzenlenmiştir. 6361 sayılı Kanun’da finansman sözleşmesi; her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Konu Kurumumuzun görev ve yetki alanına girmediğinden, konuyla ilgili olarak Bankanıza başvurmanız gerekmektedir.

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında finansal kiralama sözleşmelerinde herhangi bir asgari süre kısıtlaması uygulanmamaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zamanaşımına uğrar.Zamanaşımına uğrayan mevduat TMSF'ye gelir kaydedilir. Zamanaşımına uğrayan mevduat ile ilgili bilgiye www.tmsf.org.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Finansal kiralama sözleşmelerine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikrî ve sınai haklar bu sözleşmeye konu olamaz. Ayrıca bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

Mevduat ve katılım bankalarının faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aittir.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun internet sitesinde (http://www.tmsf.org.tr/sss.tr) yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

Finansal kiralama şirketlerinin faaliyetleri 6361 sayılı ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ ve ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile düzenlenmiştir. 6361 sayılı Kanun’da finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Türk ParasıKıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın beşinci maddesinde,yabancı paraların Türk parası karşısındaki değerinin, Merkez Bankasınca tespit edilen usuller çerçevesinde belirleneceği düzenlenmiştir. Anılanhüküm ile verilen yetki çerçevesinde Merkez Bankası tarafından çıkartılan genelgede; ticari ve ticari olmayan işlemlerle ilgili olarak yapılan döviz ve efektif alım ve satım işlemlerinde uygulanacak döviz kurlarınınbankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları vearacı kurumlarca piyasa kuralları dahilinde serbestçe belirleneceği düzenlenmiştir.

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2008-32/35 no'luTebliğdeise; altın, gümüş, platinin alış ve satış fiyatlarının bankalarca serbestçe tespit edileceği belirtilmiştir.

Vadesiz mevduat, faiz/kar payı getirisi olmayan hesaplardaki paralardır. Vadesiz mevduat/özel cari hesaplarınızdaki tutarlarıistediğiniz zaman kısmen veya tamamen çekebilirsiniz. Vadeli mevduat/katılma hesabı ise Merkez Bankası tarafından belirlenecek vadelere göre hesap sahibinin belirli bir vadenin bitiminde geri almak üzere ve belirli bir bedel karşılığında açtıracağı hesaptır. Dolayısıyla, vadeli hesaplarda mevduatın/katılma hesabının belirli bir süre bankada kalacağı banka ile müşteri arasında hesabınaçılışı sırasında kararlaştırılır.Bu hesaplardaki tutarıvadeden önce geri almak istemenizhalinde faiz/kar payı tutarından mahrum kalabilirsiniz. Ayrıca, bankaca belirlenen limitlerin üstünde hesabınızdan para çekmek istemenizhalinde, söz konusu tutarın hazırlanması için bankayabelirli bir süre öncesinde bilgi vermeniz gerekecektir.

Faktoring şirketlerinin tahsilini üstlenebilecekleri alacaklara "alacağın bir fatura veya benzeri belgeye dayanması" koşulu dışında bir sınırlama getirilmemiştir. Fatura veya benzeri belgeler bu alacak ilişkisinin varlığını ortaya koyarlar. Bu nedenle faktoring şirketleri fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmemiş senetleri (çek, poliçe, bono, adi senet vs.) iskonto ederek ödemede bulunamaz. Bir alacağın teminatını oluşturmak üzere alınmış olan senetler tek başına bir alacağın varlığını ortaya koymazlar.

Kurumumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır. İsim bazlı hesap bilgisi Kurumumuzbünyesinde bulunmadığı gibi müşteri sırrı niteliğinde olan ve yalnızca kanunen yetkili kılınan kişi ve mercilere açıklanabilir nitelikteki bu tip bilgileri bankalardan temin edilerek talep sahibine gönderilmesi Kurumumuzun görev alanına girmemektedir. Dolayısıyla bu tür taleplerin Kurumumuz tarafından karşılanması mümkün değildir.

Faktoring şirketlerinin faaliyetleri 6361 sayılı ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ ve ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile düzenlenmiştir. 6361 sayılı Kanun’da faktoring sözleşmesi; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birini ya da tümünü içeren sözleşme olarak tanımlanmıştır.