Yabancı kişi Vatandaşlık Başvuruları

Bankalara Amerikan Doları haricinde bir para biriminin yatırılması halinde, Kurumumuzca tespitin yapıldığı tarihteki Amerikan Doları karşılığı bankalar tarafından esas alınacak ve tutarın 3 yıl boyunca tespit edilen aynı kur üzerinden karşılığının bankalarda kalması beklenecektir.

Hesap sahibi, banka ile aralarında akdedilen sözleşmeler kapsamında mevduat ya da katılım fonu olarak açılan ve Kurumumuza bildirilen tutarı, Yönetmeliğin diğer hükümlerinde düzenlenen başka bir yatırım türüne dönüştürebilir. Ancak bunun 3 yıllık sürenin temin ve devamını aksatmayacak biçimde yerine getirilmesi, diğer yatırım türünün kesintiye yol açmadan ilgili kurum tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Kurumumuz oluşacak kesintiyi ivedilikle İçişleri Bakanlığına bildirecektir.

Öncelikle, Yönetmelik kapsamında başvurulara esas alınan hesaplar üzerinde tesis edilen bloke işlemi ihtiyari nitelik taşımakta olup, hesap sahiplerinin hesapları üzerindeki tasarruf hakkını engellememektedir. Hesap sahiplerinin yatırılan tutarı çekmek suretiyle vatandaşlık sürecini durdurma veya iptal ettirme hakkı bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, vatandaşlık başvurusuna esas gösterilen hesap üzerinde tutarın kullanımını engelleyecek ya da eksilmesini sağlayacak şekilde tesis edilen her türlü yasal kısıtlama da bankalar tarafından Kurumumuza bildirilecek ve durum ivedilikle İçişleri Bakanlığına iletilecektir.

Vatandaşlık Yönetmeliğinin ilgili hükmüne göre tutarın 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası olması gerekmekte olup, örneğin Amerikan Doları olarak yatırılan tutarın yatırımcının isteği doğrultusunda 3 yıllık süreç içerisinde tespit tarihindeki tutara denk başka bir konvertibl döviz kuruna ya da Türk Lirasına çevrilmesi mümkündür.

Vatandaşlık amacıyla bankalara yatırılan paralara bankalarca şahısların talepleri doğrultusunda bloke işlemi uygulanmakta ancak bu tutarların çekilmesi her zaman mümkün bulunmaktadır. Tutarın eksilmesi ya da çekilmesi halinde ilgili banka tarafından gecikilmeksizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir ve durum anılan Kurum tarafından ivedilikle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilerek vatandaşlık iktisap süreci sona erdirilir, vatandaşlık kazanılmış ise iptal edilir. Bu durumun gerçekleşmesini müteakiben yapılacak yeni bir vatandaşlık başvurusunda önceki başvuruya ilişkin süre dikkate alınmaz.

Özel yetkili vekil, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile bankalar nezdinde hesap açtırılması, hesabın tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, gerekli belgelerin imzalanması gibi hususlarda yetkilidir.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Mevduat Yönetmeliği) hükümleri gereği bankaların mevduat ya da katılım fonu kabul edebilmeleri için müşterilerinin kimlik bilgilerini belgelendirmesi zorunlu olup, yukarıda bahsedilen Yönetmelik kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerek şubeler aracılığıyla gerekse elektronik ortamda online olarak gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, bankaların hesap açılış işlemlerinde kendi politikaları kapsamında belirlenmiş kurallarının olması ve hesap açılışını bu kurallara göre yapmaları da mümkündür.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata göre bankalar özel hukuk tüzelkişiliğini haiz tacirler olarak hesap açıp açmama, belirli müşteri ile çalışıp çalışmama kararını serbestçe verebilir. Bankaların bu tercihlerini suç gelirlerinin aklanması ve kara paranın önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat ve kuruluşların düzenlemeleri, işlemleri çerçevesinde, bankanın kendi iş modeli ve finansal tercihleri üzerinden şekillendirmesi mümkündür. Örneğin Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, hesap açılışlarında ve hesaba bağlı belli işlemlerde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulunca belirlenen ilke ve esaslara göre işlem yapmak zorundadır.

Ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler haricinde bankaların kendi iş modeli tercihleri de bulunabileceğinden başka bir banka ile müzakere etme suretiyle hesap açtırmak müşterilerin ihtiyarında bulunmaktadır.

Başvuruya esas tutarın Türkiye'de bulunması ya da uluslararası sözleşme ve kurallara uygun şekilde yurtdışından getirilmesi/transfer edilmesi arasında fark bulunmamakta; her iki durumda da vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere bankaya para yatırılması mümkün bulunmaktadır. Ancak yurtdışından getirilen/transfer edilen tutarlar bankalarca MASAK düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Yönetmelikte aranan 500.000 USD tutarında olmak üzere farklı bankalarda bulunan tutarların da vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere tespiti mümkündür.

Yönetmelikte aranan tutarı sağlamak ve vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere bloke beyanında bulunmak kaydıyla farklı hesaplar üzerinden toplam tutar yatırılabilir.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada müşterek olarak açılmış olan hesaplarda başvuran kişi haricindeki hesap ortağının hesabın 3 yıl süre ile bankadan çekilmeyeceğine, eksilmeyeceğine ilişkin açık muvafakatinin olması halinde müşterek hesap üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkündür.

Yönetmeliğin açık hükmü ve kuralların ülkeselliği ilkesi kapsamında Türkiye'de kurulu bir bankanın yurtdışı şube, iştirak ya da temsilciliğine yatırılan tutarın vatandaşlık başvurusuna esas kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Türkiye'de faal bir bankanın yurtdışında bulunan şubesi ya da iştiraki aracılığıyla Türkiye'de bulunan ana ortaklık bankada bulunan ve başvuran kişi adına açılmış hesaba para transferi ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olmak kaydıyla mümkündür.

Yönetmelik öncesi ve sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada bulunan mevduat ya da katılım fonunun vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere kullanımı mümkündür. Ancak başvuru öncesi sürenin vatandaşlık başvurusuna esas kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, vatandaşlık sürecinin başlatılabilmesi için BDDK tespitini ve bu tespitin İçişleri Bakanlığına bildirimini esas almakta ve anılan Yönetmelikte aranan 3 yıllık süre, tespitin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Evet, ilgili banka ile aranızda akdedilen sözleşme ve açılan hesap türüne göre tutar 500.000 Amerikan Dolarının altına inmediği sürece her türlü getirisinden serbestçe faydalanabilirsiniz.

Hayır, Yönetmelikte aranan 500.000 Amerikan Doları ve/veya bu tutara karşılık gelmek üzere Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen konvertibl dövizler, kıymetli maden) yatırılabilir. Tutarın konvertibl olması ve 500.000 Amerikan Doları karşılığı olması yeterlidir.

Evet, mevduatınızı Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir bankaya yatırmak suretiyle vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankanın mevduat bankası ya da katılım bankası olması mümkündür.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında belirlenen tutar (500.000 USD tutarında mevduat/katılım fonu), yabancı kişi tarafından Türkiye'de kurulu banka/bankalara yatırılacaktır.

Yabancı kişi veya bu işlemleri yürütebileceğine ilişkin vekâletnamesinde özel yetki bulunan vekili, talep ve beyanını içeren dilekçe/beyannameyle birlikte mevduat ya da katılım fonunu yatırmış olduğu bankaya ya da doğrudan Kurumumuza başvurmak suretiyle Yönetmelik kapsamında tespitin yapılmasını talep edebilir.

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin Kurumumuz tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilir ve kişiye bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği ilgili bankaya gönderilir.

Başvuru sırasında ibraz edilecek beyan örneğine web sitemizin "iletişim" bölümünün tıklanması yoluyla ulaşılması mümkündür.