Tüm Mevzuat
Lütfen bekleyiniz...
5411 sayılı Bankacılık Kanunu Sayfaya Git

Kanun

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu İndir Sayfaya Git

Kanun

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun İndir Sayfaya Git

Kanun

6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir Sayfaya Git

Kanun

6300 sayılı Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir

Kanun

662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname İndir

Kanun

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İndir Sayfaya Git

Kanun

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sayfaya Git

Kanun

5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir

Kanun

5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun İndir Sayfaya Git

Kanun

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Sayfaya Git

Kanun

Finansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Sayfaya Git

Kanun

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir

Kanun

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Sayfaya Git

Kanun

5472 sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir

Kanun

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Yönetmelik

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Yönetmelik

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Yönetmelik

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin Ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik Detay Bilgi İndir

Yönetmelik

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkelere Dair Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Kamu Sermayeli Bankalar İle Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir

Yönetmelik

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Detay Bilgi Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarina İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankalarca Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Detay Bilgi Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayfaya Git

Yönetmelik

Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Sayfaya Git

Tebliğ

Türkiye'de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Sayfaya Git

Tebliğ

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ ve Ekleri Sayfaya Git

Tebliğ

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (20/09/2017) Sayfaya Git

Tebliğ

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ(RG-23/10/2015-29511) Sayfaya Git

Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (20/9/2017) Sayfaya Git

Tebliğ

Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Konulu Başbakanlık Genelgesi Sayfaya Git

Genelge

Genelge 2007/2: Yabancı para cinsinden kaydedilen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi İndir

Genelge

Türev İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin 2008/1 Nolu Genelge İndir

Genelge

Opsiyon primlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin 2008/2 sayılı Genelge İndir

Genelge

Genelge 2009/2:Kredi açma yetkisinin devri İndir

Genelge

2004/3 sayılı Genelge İndir

Genelge

Bağımsız Denetim Takip Sistemine (BADES) ilişkin genelge İndir

Genelge

Yönetim Beyanına İlişkin Genelge (2010/3) İndir

Genelge

Bireysel Müşteri Maliyet Bilgilerinin Yayımlanmasına İlişkin Genelge İndir

Genelge

Bankacılık Kanunu 61 inci madde 2011/2 sayılı Genelge İndir

Genelge

2013/1 Sayılı Genelge: Kredi Riski Standart Yaklaşıma İlişkin Açıklamalar İndir

Genelge

2015/1 sayılı Genelge: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 60 ıncı maddesi uygulaması İndir

Genelge

2016/1 Sayılı Genelge: Kredi Riski Standart Yaklaşıma İlişkin Açıklamalar İndir

Genelge

2016/2 Kredi riski standart yaklaşıma ilişkin açıklamalar İndir

Genelge

2017/1 sayılı Genelge: Nakit Karşılığı Kredi İndir

Genelge

2018/1 sayılı Genelge: Yeniden Yapılandırma İndir

Genelge

Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Diğer

Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ (1.1.2021 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.) İndir

Diğer

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İndir

Diğer

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu Sayfaya Git

Diğer

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Sayfaya Git

Diğer

Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı İle Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İndir

Diğer

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Sayfaya Git

Diğer

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Diğer

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik Detay Bilgi Sayfaya Git

Diğer

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Sayfaya Git

Diğer

Finansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik İndir Sayfaya Git

Diğer

Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Bilgi Sistemleri Denetimlerinde Tespit Edilen Bulguların Kodlanması Hakkında Genelge İndir

Diğer

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında Düzenlenecek Rapor Formatına İlişkin Genelge İndir

Diğer

Finansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Detay Bilgi Sayfaya Git

Diğer

İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Değerlendirilmesine, Validasyonuna ve Kurumsal Yönetime İlişkin Rehber İndir

Diğer

Bağımsız Denetim Takip Sistemine (BADES) ilişkin genelge İndir

Diğer

Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

Finansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Sayfaya Git

Diğer

İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Yönetim Beyanına İlişkin Genelge (2010/3) İndir

Diğer

(01.04.2021 - 9483) ABAK Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.03.2021 - 9479) Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.03.2021 - 9447) Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(04.02.2021 - 9412) Destek Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.01.2021 - 9367) Bien Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2020 - 9350) Focus Global Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2020 - 9347) Atak Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.12.2020 - 9322) Kredi Vade ve Kredi Kartı Taksit Sınırlarının Değiştirilmesi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.12.2020 - 9319) Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.12.2020 - 9309) Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesinden çıkarılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.12.2020 - 9312) Pandemi Döneminde Alınan Kararlar Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.12.2020 - 9311) Döviz ve Altın Alımlarındaki Valör Uygulamasının Kaldırılması Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.11.2020 - 9277) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.11.2020 - 9271) Aktif Rasyosunun(AR) Yürürlükten Kaldırılması Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.11.2020 - 9247) 9 adet şirketin bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesinden çıkarılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.11.2020 - 9268) THP Tebliğlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Yeni THP’ler Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(23.10.2020 - 9221) Nurol Varlık Yönetim A.Ş.'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.10.2020 - 9238) Aktif Rasyosunun(AR) Revize Edilmesi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.10.2020 - 9190) Anadolubank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.10.2020 - 9172) İnternorm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.09.2020 - 9170) Aktif Rasyosunun (AR) Revize Edilmesi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

(10.09.2020 - 9136) Anayapı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile İstem Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.09.2020 - 9133) Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğu Kriterinin Değiştirilmesine İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2020 - 9131) Kredi Vade Sınırları Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(26.08.2020 - 9127) Giresun İlinde Yaşanan Sel Felaketi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.08.2020 - 9125) Aktif Rasyosunun Revize Edilmesine İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.07.2020 - 9112) Bien Faktoring A.Ş.'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.07.2020 - 9091) Karşıyaka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.06.2020 - 9066) A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 4150 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.06.2020 - 9065) Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesi nedeniyle, Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.06.2020 - 9050) Haliç Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2020 - 9040) Zamanaşımına uğrayan mevduata ilişkin Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 15/06/2020 olan son başvuru tarihinin, 15/09/2020 olarak uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2020 - 9042) Aktif Rasyosunun Revize Edilmesine İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.05.2020 - 9023) Vera Varlık Yönetim A.Ş.’nin Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.’ye devri suretiyle birleşmesi nedeniyle, Vera Varlık Yönetim A.Ş. ‘nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.05.2020 - 9022) Turkcell Özel Finansman A.Ş.’nin kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.04.2020 - 9003) Aktif Rasyosuna İlişkin İlave Açıklamalar Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.04.2020 - 9000) Banka Mevduatlarının Krediye Dönüşüm Oranı Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2020 - 8875 ) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarının eşleştirilmesi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2020 - 8876) Şirketlerin kredi derecelendirme notu alması Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.04.2020 - 8999) Merkezi Yönetimden Olan ve YP Cinsinden Düzenlenen Alacaklara Yüzde Sıfır Risk Ağırlığı Uygulanması Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2020 - 8976) Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.03.2020 - 8975) Bireysel Kredi Kartlarında Asgari Ödeme Oranının Değiştirilmesi ve Kart Borçlarının Ötelenmesi Hk Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2020 - 8971) Taşıt ve Tüketici Kredilerinde Yapılacak Ötelemelerin Kredi Vade Sınırlarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2020 - 8970) Kredilerin İkinci Grupta Sınıflandırılması için Öngörülen Gecikme Süresinin Değiştirilmesi hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.03.2020 - 8967) Bankaların Likidite Yükümlülüklerine İlişkin Muafiyetler hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2020 - 8959) Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2020 - 8953) D Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2020 - 8950) Banka Dışı Finansal Kuruluşlarda Kredilerin, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarında Sınıflandırılması için Öngörülen Gecikme Süresinin Değiştirilmesi hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2020 - 8949) Değeri Beş Yüz Bin TL ve Altındaki Konutlar için Kullandırılacak Konut Teminatlı Kredilerde, Kredi Tutarının Konut Değerine Oranının Değiştirilmesi hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.03.2020 - 8948) Kredilerin Donuk Alacak Olarak Sınıflandırılması için Öngörülen Gecikme Süresinin Değiştirilmesi ve Yeniden Yapılandırma hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2020 - 8880) Metal Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.02.2020 - 8874) Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle, Elazığ ve Malatya'da yerleşik kişiler açısından kredi vade ve kredi kartı taksit sınırlarının artırılması hk. Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.02.2020 - 8858 ) 2 adet şirketin “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.01.2020 - 8839) Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

Diğer

(26.12.2019 - 8753) Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.12.2019 - 8757) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.12.2019 - 8752) Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesi nedeniyle Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.12.2019 - 8751) Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.12.2019 - 8729) TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(05.12.2019 - 8700) Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.11.2019 - 8695) Merkez Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.11.2019 - 8696) Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesine alınmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.11.2019 - 8663) Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.11.2019 - 8662) Turkish Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2019 - 8651) Çağkan Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 4887 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Kredi Kartı Taksit Sınırları ve Yasakları İndir

Diğer

(17.10.2019 - 8607) Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(10.10.2019 - 8596) Analiz Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.08.2019 - 8513) Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.09.2019 - 8538) Ozan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.08.2019 - 8511) Dönüşüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.08.2019 - 8506) Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.08.2019 - 8508) Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.04.2019 - 8321) Turk Finansman A.Ş'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.07.2019 - 8461) Turk Varlık Yönetim A.Ş.’nin kuruluş izninin geçersiz sayılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.07.2019 - 8466) Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.07.2019 - 8465) Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(04.07.2019 - 8433) Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 4150 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.06.2019 - 8426) Denizbank A.Ş. hisselerinin %99,85’inin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde mukim Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.05.2019 - 8381) Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları listesinden çıkarılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.05.2019 - 8369) Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.05.2019 - 8370) Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.05.2019 - 8352) ICBC Turkey Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.05.2019 - 8350) Strateji Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.04.2019 - 8329) Dünya Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.04.2019 - 8330) Adil Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.04.2019 - 8320) Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.04.2019 - 8322) Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ İndir

Diğer

(07.03.2019 - 8284) ODE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2019 - 8256) Tradewind Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2019 - 8255) Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2019 - 8276) Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların İlgili Mevzuat Gereği Uymakla Yükümlü Oldukları Oran ve Sınırlamalar İndir

Diğer

(26.02.2019 - 8262) Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.02.2019 - 8242) Merkez Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.02.2019 - 8226) Eren Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(18.01.2019 - 8199) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kullanılacak KOBİ tanımı ve perakende kredi limitine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(11.01.2019 - 8198) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.12.2018 - 8179) Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesi nedeniyle Güven Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detay Bilgi İndir

Diğer

Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Detay Bilgi İndir

Diğer

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(13.12.2018 - 8146) Turk Varlık Yönetim A.Ş.’ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.11.2018 - 8111) Denge Varlık Yönetimi A.Ş.'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.11.2018 - 8110) AAA Finansal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 5034 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(15.11.2018 - 8093 ) Doğru Varlık Yönetim A.Ş'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.12.2018 - 8149 ) Odea Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.11.2018 - 8091 ) Berg Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.11.2018 - 8092 ) Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2018 - 8080 ) Turk Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

(25.10.2018 - 8063 ) Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.10.2018 - 8062 ) 2 adet şirketin “gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.10.2018 - 8033 ) Bank of China Turkey A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.10.2018 - 8028 ) Akbank T.A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.10.2018 - 8027 ) Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Kredi Yoğunlaşma Sınırına İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Kaldıraç Oranı Ölçümüne İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Ek 2 - Ek 4 İndir

Diğer

Kredi Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Detay Bilgi İndir

Diğer

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Detay Bilgi İndir

Diğer

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber'de değişiklik taslağı İndir

Diğer

Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber'de Değişiklik Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber'de Değişiklik Taslağı İndir

Diğer

Kurum Tarafından Yapılacak Denetimlerde Dikkate Alınan Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Rehber Taslağı İndir

Diğer

İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİNE ve VALİDASYONUNA İLİŞKİN REHBER TASLAĞI İndir

Diğer

İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMININ BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN REHBER TASLAĞI İndir

Diğer

Türev İşlemlerde Bankaların Müşterileri İle Olan İlişkileri Hakkında Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı İndir

Diğer

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı İndir

Diğer

(13.09.2018 - 7966) Metal Varlık Yönetim A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.09.2018 - 7964) Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.08.2018 - 7939) Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.08.2018 - 7938) Final Varlık Yönetim A.Ş.'nin Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesi nedeniyle Final Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.08.2018 - 7925) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.08.2018 - 7922) Global Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.08.2018 - 7921) Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.08.2018 - 7901) İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.07.2018 - 7879) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ye 5464 sayılı Kanun kapsamında üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.07.2018 - 7891) İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.07.2018 - 7890) Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ye "gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.07.2018 - 7889) Gelecek Varlık Yönetim A.Ş'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.07.2018 - 7886) Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bilgi sistemleri denetimi yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.07.2018 - 7878) Armada Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2018 - 7849) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2018 - 7851) Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2018 - 7849) Citibank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2018 - 7865) Tradewind Faktoring A.Ş'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2018 - 7850) Turkland Bank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2018 - 7841) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kullanılacak KOBİ tanımı ve perakende kredi limitine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.05.2018 - 7823) AGD Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.04.2018 - 7791) Metal Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.03.2017 - 7752) Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 4531 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.02.2018 - 7715) Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.12.2017 - 7629) Kuzey Kurumsal Gay. Değ. ve Dan. A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.12.2017 - 7628) Arsan Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.09.2017 - 7525) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.10.2017 - 7552) Turkcell Özel Finansman A.Ş.'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.09.2017 - 7531) Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 6660 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2017 - 7495) 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.08.2017 - 7464) Beta Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda 4345 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.08.2017 - 7462) Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.08.2017 - 7447) Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in intibak süresine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.06.2017 - 7393) HSBC Bank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.06.2017 - 7362) Çelen Kurumsal Gay. Değ. ve Dan. A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.06.2017 - 7369) Yeditepe Grup Gay. Değ. ve Dan. A.Ş.'ye “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.05.2017 - 7344) Merkez Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.04.2016 - 7304) A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Peritus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.''nin "değerleme hizmeti verme" yetkilerinin, talepleri doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.08.2016 - 6975) DRD Finansal Kiralama A.Ş.'nin kuruluş izninin talebi doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.03.2017 - 7279) Burgan Faktoring A.Ş.'nin kuruluş izninin talebi doğrultusunda iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.03.2017 - 7276) Garanti Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.03.2017 - 7265) Emir Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.03.2017 - 7264) Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.01.2017 - 7194) International Islamic Rating Agency'nin (IIRA) derecelendirme notlarının, SYR hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında kullanılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2016 - 7162) Met-Ay Faktoring A.Ş.'nin varlık yönetim şirketine dönüşmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.12.2016 - 7154) Çözen Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.12.2016 - 7138) Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.06.2016 - 6919) Burgan Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.05.2016 - 6897) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin yetkilendirilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.04.2016 - 6833) Finansbank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.03.2016 - 6820) 1A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.03.2016 - 6803) Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6744) Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6743) Elma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6742) Yunus Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.02.2016 - 6728) DRD Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.01.2016 - 6661) Atlas Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.01.2016 - 6660) Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.12.2015 - 6584) Hedef Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.01.2016 - 6651) Bankaların SYR hesaplanmasına ilışkin düzenlemeler kapsamında derecelendirme notlarının kullanılmasına ve muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip otoritelerin belirlenmesine ilişkin esaslar İndir

Diğer

(18.12.2015 - 6602) Döngüsel sermaye tamponu uygulaması ile bankalarca yapılacak kâr dağıtımına ilişkin usul ve esaslar hakkında Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.12.2015 - 6619) Bankaların Türkiye pozisyonları için 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak döngüsel sermaye tamponu oranının belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.12.2015 - 6559) Evkur Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.11.2015 - 6529) Turkcell Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.11.2015 - 6513) Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'ye“gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.11.2015 - 6512) 3 adet şirketin “gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların muhtemel değerinin bağımsız olarak belirlenmesi” hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.10.2015 - 6504) Halk Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.07.2012 - 4834) Derecelendirme kuruluşlarınca verilen derecelendirme notlarının kullanımı hakkında Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.09.2015 - 6431) Şekerbank T.A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.08.2015 - 6426) Mega Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.08.2015 - 6401) Atlas Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.07.2015 - 6370) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın (BBVA) T. Garanti Bankası A.Ş.'deki doğrudan payının %25,01'den %39,90'a yükselmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.06.2015 - 6348) Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.06.2015 - 6340) Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.06.2015 - 6339) Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.06.2015 - 6328) BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'nin borsadan pay edinimi neticesinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'deki doğrudan ortaklık payının, %17,25'ten, %21,04'e yükselmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2015 - 6315) ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.04.2015 - 6284) Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2015 - 6255) Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2015 - 6262) GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'deki %75,50 oranındaki paylarının doğrudan Industrial and Commercial Bank of China Limited tarafından edinilmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.03.2015 - 6230) Mega Varlık Yönetim A.Ş.” unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.12.2014 - 6138) Tırsan Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.12.2014 - 6110) Güven Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.11.2014 - 6090) Sümer Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.06.2014 - 5888) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2014 - 5867) Baylan Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin sürekli olarak kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.05.2014 - 5862) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.05.2014 - 5841) Anka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.05.2014 - 5830) Analiz Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.04.2014 - 5828) 4a Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.04.2014 - 5810) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.04.2014 - 5800) DGD Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2014 - 5781) Değer Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.03.2014 - 5753) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.03.2014 - 5754) Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.02.2014 - 5714) Evkur Finansman A.Ş.'nin kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.12.2013 - 5641) Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.12.2013 - 5615) Anadolu Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.11.2013 - 5604) İstanbul Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.11.2013 - 5573) Emek Taşınmaz Değerleme Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.10.2013 - 5560) Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.09.2013 - 5530) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'de Bank of America Global Holdings, LP'nin % 99,999992 oranında doğrudan pay sahibi olmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.09.2013 - 5524) Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.08.2013 - 5471) Portigon A.G. Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesinin iradi tasfiyesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.08.2013 - 5470) Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.08.2013 - 5460) Evkur Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.07.2013 - 5454) Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.05.2013 - 5345) Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.04.2013 - 5272) Turkasset Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.03.2013 - 5248) Deniz Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.03.2013 - 5231) 4 adet değerleme şirketine "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.06.2013 - 5381) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2013 - 5404) Alternatifbank A.Ş.'deki %70,84 oranındaki doğrudan payın The Commercial Bank of Qatar (CBQ) tarafından devralınmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı. İndir

Diğer

(20.06.2013 - 5393) Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.06.2013 - 5371) Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ye gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.06.2013 - 5370) Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.06.2013 - 5369) Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin sürekli olarak kaldırılması yönündeki talebinin uygun bulunmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.04.2013 - 5299) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin yeniden yetkilendirilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.04.2013 - 5298) İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'ye 20.08.2009 tarih ve 3309 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.04.2013 - 5297) Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye 20.08.2009 tarih ve 3310 sayılı Kurul Kararı ile verilen yetkinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.05.2013 - 5304) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.03.2013 - 5249 ) Düzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.04.2013 - 5271) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.03.2013 - 5245) İvme Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.02.2013 - 5208) 2 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.02.2013 - 5192) TGD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin bankalara “gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.01.2013 - 5161) Ce-Sa Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.02.2013 - 5169) 3 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.01.2013 - 5147) Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.12.2012 - 5101) Saray Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.11.2012 - 5011) Kredi Alta Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.12.2012 - 5077) Eurobank Tekfen A.Ş. hisselerinin %99,26'sının Kuveyt Devletinde mukim Burgan Bank S.A.K.'ya devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.11.2012 - 5060) Halk Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.08.2012 - 4887) 11 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.11.2012 - 5061) Batı Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.11.2012 - 5047) Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.11.2012 - 5034) 6 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2012 - 5024) Zorlu Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul kararı İndir

Diğer

(01.11.2012 - 5012) Berg Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.10.2012 - 5007) 3 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.09.2012 - 4940) De Lage Landen Faktoring A.Ş. ve De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı şirketlerin kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.09.2012 - 4934) Denizbank A.Ş. hisselerinin %99,85'inin Rusya Federasyonunda mukim Sberbank Rossii'ye devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.07.2012 - 4867) Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.07.2012 - 4866) İvme Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.06.2012 - 4781) Orfin Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.07.2012 - 4827) Zorlu Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.07.2012 - 4829) Vera Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2012 - 4821) 8 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.05.2012 - 4740) Tam Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.05.2012 - 4741) Berg Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.04.2012 - 4671) İvme Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.04.2012 - 4669) Halk Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.02.2012 - 4580) Güven Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.02.2012 - 4571) Monat Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.01.2012 - 4556) 4 adet şirkete "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.01.2012 - 4531) 2 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.12.2011 - 4518) EDF Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.12.2011 - 4516) VFS Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.12.2011 - 4480) 5 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.11.2011 - 4456) ORFİN Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.11.2011 - 4449) Ata Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.11.2011 - 4446) 3 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2011 - 4443) Ticaret Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2011 - 4442) Credit Alta Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.10.2011 - 4431) Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.10.2011 - 4421) İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.09.2011 - 4389) Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin sürekli olarak kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2011 - 4380) 2 adet şirkete “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.08.2011 - 4357) Sardes Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.08.2011 - 4345) 4 adet şirkete bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.07.2011 - 4321) Ada Taşınmaz Değerleme Danışmanlık A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.07.2011 - 4301) Final Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.07.2011 - 4314) As Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.07.2011 - 4300) LBT Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.06.2011 - 4289) 5 adet şirkete bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.06.2011 - 4272) TEB Finansal Kiralama A.Ş.'nin BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. ile devir suretiyle birleşmesine ve TEB Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.06.2011 - 4247 ) VFS Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.06.2011 - 4252) Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.05.2011 - 4187) Monat Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.05.2011 - 4186) Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.05.2011 - 4181) Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.05.2011 - 4173) Hedef Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.04.2011 - 4146) Süzer Faktoring A.Ş.'nin Kent Faktoring A.Ş. ile devir suretiyle birleşmesine ve Süzer Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.04.2011 - 4150) 12 adet şirkete bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.03.2011 - 4121) Final Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.03.2011 - 4107) Ce-Sa Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.01.2011 - 4030) 7 adet şirkete bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.12.2010 - 3968) As Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.12.2010 - 3967) Sardes Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.12.2010 - 3942) Efes Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.12.2010 - 3939) Anadolu Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin geçici olarak kaldırımasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.11.2010 - 3922) İlke Factoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2010 - 3909) Tasfiye Halinde MNG Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3890) AC İstanbul Uluslararası Denetim ve SMMM A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3884) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde gayri faal durumda olan 12 adet şirketin faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3882) Eren Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.10.2010 - 3877) Gisad Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.09.2010 - 3866) İkiyıldız Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmemesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2010 - 3843) Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2010 - 3845) Fon Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2010 - 3846) Ulusal Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.08.2010 - 3818) Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.08.2010 - 3804) Değer Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.07.2010 - 3780) Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.06.2010 - 3759) Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.06.2010 - 3758) Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.06.2010 - 3706) Es Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.11.2009 - 3415) VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.04.2010 - 3644) Akçe Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.04.2010 - 3643) Ana Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.01.2010 - 3503) İkiyıldız Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.03.2010 - 3577) 7 adet şirkete bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.03.2010 - 3567) Süzer Finansal Kiralama A.Ş.'nin Süzer Faktoring A.Ş. ile devir suretiyle birleşmesine ve Süzer Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.03.2010 - 3565) Gazikent Faktoring Hizmetleri A.Ş. ve Caterpillar Finansal Kiralama A.Ş.'nin kuruluş izinlerinin geçersiz sayılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.03.2010 - 3564) ING Finansal Kiralama A.Ş. ve ING Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2010 - 3535) Eren Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.02.2010 - 3526) Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.01.2010 - 3493) Değer Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.01.2010 - 3481) Seray Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.12.2009 - 3472) Sanko Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.12.2009 - 3469) TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.10.2009 - 3373) Üniversal Finans Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.10.2009 - 3368) JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin “bankalar ile kredi müşterilerinin kredi değerliliğine ilişkin olarak BDDK'ca zorunlu tutulacak derecelendirme faaliyetlerini” yürütmek üzere yetkilendirilmesi İndir

Diğer

(01.10.2009 - 3372) Arena Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.10.2009 - 3371) Finans Tüketici Finansmanı A.Ş. ile Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.09.2009 - 3366) Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.08.2009 - 3310) Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hiz.A.Ş.'nin “bankalar ile kredi müşterilerinin kredi değerliliğine ilişkin olarak BDDK'ca zorunlu tutulacak derecelendirme faaliyetlerini” yürütmek üzere yetkilendirilmesi İndir

Diğer

(20.08.2009 - 3309) İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hiz. A.Ş.'nin “bankalar ile kredi müşterilerinin kredi değerliliğine ilişkin olarak BDDK'ca zorunlu tutulacak derecelendirme faaliyetlerini” yürütmek üzere yetkilendirilmesi İndir

Diğer

(05.08.2009 - 3301) Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.08.2009 - 3300) Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.08.2009 - 3295) Best Factoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.07.2009 - 3273) Şark Finans Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.07.2009 - 3266) VFS Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.07.2009 - 3249) Ortak Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.06.2009 - 3246) Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.06.2009 - 3210) Bilmar Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.05.2009 - 3177) Gazikent Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.05.2009 - 3176) HSBC Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.05.2009 - 3180) EDF Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2009 - 3122) Enka Finansal Kiralama A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.04.2009 - 3150) Karacabay Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2009 - 3126) Çağdaş Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2009 - 3124) Kurtuluş Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.03.2009 - 3085) Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.03.2009 - 3073) Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye, bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.02.2009 - 3051) Analitik Gözlem Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.02.2009 - 3047) Güçbir Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.01.2009 - 2972) Asya Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.01.2009 - 2971) VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2008 - 2964) Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2008 - 2963) Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2008 - 2961) Arena Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketi ile Arena Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketinin kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.12.2008 - 2960) Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.11.2008 - 2890) Ege Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.10.2008 - 2843) Arılar Bağımsız Dış Denetim A.Ş, Rapor Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Seçkin Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.10.2008 - 2851) Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.10.2008 - 2835) Safir Finans ve Factoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2822) Saray Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2780) Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2779) Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.09.2008 - 2803) Ergin Uluslararası Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2782) Uzel Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2781) ING Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi ile ING Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketinin kurulmasına izin verilmesi hakkında Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.08.2008 - 2757) Dari Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.10.2007 - 2350) Turkish Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.08.2008 - 2744) Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.08.2008 - 2738) “Standard Varlık Yönetim A.Ş.” unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.07.2008 - 2724) Eko Finansal Kiralama A.Ş.'nin Faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.07.2008 - 2714) Merkez Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.07.2008 - 2706) Meksa Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.07.2008 - 2682) Kurtuluş Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.07.2008 - 2681) Mengerler Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.06.2008 - 2668) Gold Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.06.2008 - 2648) Asya Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketinin kurulmasına izin verilmesi hakkında Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.06.2008 - 2642) Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 2008 yılı bağımsız denetimlerine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.05.2008 - 2631) DD Konut Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.05.2008 - 2600) ENKA Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketinin kurulmasına izin verilmesi hakkında Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.05.2008 - 2599) Destek Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.05.2008 - 2598) Köroğlu Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.05.2008 - 2597) First Factoring A.Ş.'ye, faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.05.2008 - 2592) Prime Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.04.2008 - 2573) Avrasya Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile Avrasya Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.04.2008 - 2572) Bayındır Faktoring Hizmetleri A.Ş'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.04.2008 - 2571) Pera Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.04.2008 - 2564) Endeks Finansal Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2008 - 2546) Caterpillar Finansal Kiralama A.Ş. unvanlı bir finansal kiralama şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2008 - 2545) Saray Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2008 - 2544) Tanım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.03.2008 - 2541) Pera Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.03.2008 - 2516) LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2496) Tasfiye halinde bulunan 5 adet şirketin faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2497) Euro Factoring Alacak Alımı A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2499) ICS Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.02.2008 - 2475) Tepe Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.02.2008 - 2474) Dinç Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.01.2008 - 2439) Mersan Finansal Kiralama A.Ş. ve SL Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.01.2008 - 2438) LBT Varlık Yönetim A.Ş. unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.11.2007 - 2387) Öz Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş., Dal Finansal Kiralama A.Ş. ve Ser Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2007 - 2360) İstanbul Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2007 - 2359) First Faktoring A.Ş. unvanlı bir faktoring şirketi kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.09.2007 - 2328) Yalçınlar Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.08.2007 - 2263) Turkish Finansal Kiralama A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2007 - 2229 ) General Elektric Finansal Kiralama A.Ş.'nin Faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.05.2007 - 2181) Demir Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.05.2007 - 2182) Anadolu Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.05.2007 - 2177) Kura Finansal Kiralama A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptaline İlişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.01.2007 - 2095) Doruk Finansal Kiralama A.Ş., Doğuş Finansal Kiralama A.Ş. ve Soylu Finansal Kiralama A.Ş.'nin finansal kiralama faaliyet izinlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesi; K Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin anılan Şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesi İndir

Diğer

(14.12.2006 - 2064) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bilgi sistemleri denetimi yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(23.11.2006 - 2037) Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bilgi sistemi denetimi yapmasına izni verilmesi İndir

Diğer

(28.09.2006 - 1982) Başaran Nas SMMM A.Ş.'ye bankalarda bilgi sistemi denetimi yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(12.09.2006 - 1971) Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bankalarda bilgi sistemi denetimi yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(24.08.2006 - 1965) Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bilgi sistemi denetimi yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(20.07.2006 - 1936) Kızılkaplan Faktoring Finans Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin kaldırılması İndir

Diğer

(20.04.2006 - 1855) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerlerin belirlenmesi İndir

Diğer

(23.02.2005 - 1584) Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esasların 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin birinci fıkralarının uygulamasının değiştirilmesi İndir

Diğer

(25.11.2004 - 1419) 31.10.2003 tarihli ve 1143 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin uygulamasının 30.09.2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmesi İndir

Diğer

(03.11.2004 - 1413) “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin (b) bendinde değişiklik yapılması İndir

Diğer

(06.01.2004 - 1169) Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(31.10.2003 - 1143) Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Esaslar İndir

Diğer

(12.06.2003 - 1073) 10/6/1985 Tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile 30/9/1983 Tarihli ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı İndir

Diğer

(01.05.2003 - 1037) ING Bank N.V. Türkiye İstanbul Merkez Şubesinin tasfiyesi İndir

Diğer

(11.03.2003 - 1008) Kuveyt Türk Evkaf Kurumu tarafından Almanya'da bir temsilcilik açılmasına izin verilmesi İndir

Diğer

(17.02.2003 - 984) Denizbank A.Ş. tarafından CJSC İktisat Bank-Moscow'un hisselerinin satın alınmasına izin verilmesi İndir

Diğer

(29.01.2003 - 976) Vizyon Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(29.01.2003 - 975) Bilgi Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesi İndir

Diğer

(15.01.2001 - 151) Bankalar Kanunu hükümleri gereği hisseleri TMSF'ye devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahipleri ve kreditörlerin fonlarını herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanmalarını sağlayacak garanti uygulamasının kapsam ve içeriği hakkında, yasal yönleri ve işleyişine ilişkin hususlar da dahil olmak üzere kamuoyuna yapılacak duyuru İndir

Diğer

(31.05.2018 - 7838) Enka Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.05.2018 - 7808) Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.04.2018 - 7777) Pay Fix Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.03.2018 - 7772) HSBC Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.03.2018 - 7753) Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.02.2018 - 7721) Turk Elektronik Para A.Ş.'ye 5464 sayılı Kanun kapsamında üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.02.2018 - 7718) Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.02.2018 - 7711) Merkez Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.02.2018 - 7710) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.12.2017 - 7646) Met-Ay Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.12.2017 - 7627) Burgan Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.12.2017 - 7612) Bank of China Turkey A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.10.2017 - 7588) Tamer Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2017 - 7494) Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.08.2017 - 7476) Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.07.2017 - 7434) Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.07.2017 - 7433) Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.07.2017 - 7408) Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.07.2017 - 7410) Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.06.2017 - 7398) Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.06.2017 - 7397) CEO Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.06.2017 - 7394) Çözen Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.06.2017 - 7378) Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.06.2017 - 7367) T. Garanti Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.06.2017 - 7370) Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.05.2017 - 7345) Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.05.2017 - 7322) Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.04.2017 - 7303) Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.03.2017 - 7295) Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (k), (r) ve (u) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.03.2017 - 7282) İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.03.2017 - 7267) Odea Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.02.2017 - 7231) Bebek Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.01.2017 - 7222) Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.01.2017 - 7207) Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.01.2017 - 7183) De Lage Landen Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.01.2017 - 7180) Turkland Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2016 - 7166) Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş. ‘ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2016 - 7165) Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş. ‘ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2016 - 7164) Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. 'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2016 - 7163) TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.11.2016 - 7094) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.11.2016 - 7064) Smart Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2016 - 7057) Artı Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.10.2016 - 7047) ICBC Turkey Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.10.2016 - 7046) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile gecici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.09.2016 - 7026) Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.09.2016 - 7010) Telera Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.08.2016 - 7001) Payu Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.08.2016 - 7000) T.Halk Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.08.2016 - 6992) Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.08.2016 - 6990) ACL Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.08.2016 - 6984) Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.08.2016 - 6973) Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.08.2016 - 6976) T. Garanti Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.07.2016 - 6950) Evkur Finansman A.Ş'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.07.2016 - 6947) Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.07.2016 - 6935) Yunus Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.06.2016 - 6930) İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilşkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.06.2016 - 6907) Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.06.2016 - 6704) Finansbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.05.2016 - 6892) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi gereğince faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.05.2016 - 6880) Bank of China Limited ve diğer tüzel kişi ortaklar tarafından Türkiye'de mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.04.2016 - 6864) Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.04.2016 - 6859) Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.04.2016 - 6862) Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.04.2016 - 6861) Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.04.2016 - 6860) Paytr Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.04.2016 - 6831) Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.03.2016 - 6821) Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ye kartlı sistem kurma konusunda faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.03.2016 - 6824) FÖY Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.03.2016 - 6823) Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.03.2016 - 6817) Bilmar Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6746) Harman Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6741) Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2016 - 6732) D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.02.2016 - 6729) Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.02.2016 - 6730) Faturamatik Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.02.2016 - 6727) Erişim Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.02.2016 - 6709) Met-ay Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.01.2016 - 6686) Turkcell Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.01.2016 - 6681) Burgan Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi gereğince faliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.01.2016 - 6663) Elekse Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.01.2016 - 6659) Değer Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.12.2015 - 6586) Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.12.2015 - 6580) Kredi Alta Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.12.2015 - 6579) Makro Faktoring A.Ş. ve Demir Faktoring A.Ş.'nin talepleri doğrultusunda faaliyet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.11.2015 - 6544) ING Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.11.2015 - 6530) Man Finansman A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.11.2015 - 6528) T.İş Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.10.2015 - 6505) T.Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.10.2015 - 6478) Karşılık Yönetmeliği uygulamasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.10.2015 - 6477) Karşılık Yönetmeliği uygulamasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.10.2015 - 6484) Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.09.2015 - 6447) Burgan Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.09.2015 - 6435) N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.09.2015 - 6434) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.09.2015 - 6432) Katar Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.08.2015 - 6428) Turk Elektronik Para A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.08.2015 - 6427) Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.08.2015 - 6412) BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.07.2015 - 6379) Turkish Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.07.2015 - 6372) Vizyon Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.07.2015 - 6371) Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.07.2015 - 6365) UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.07.2015 - 6363) As Faktoring A.Ş.nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.07.2015 - 6354) HSBC Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.06.2015 - 6338) Tırsan Finsman A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.06.2015 - 6346) FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.06.2015 - 6337) First Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.06.2015 - 6319) Akbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2015 - 6318) Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71/1-b maddesi gereğince TMSF'ye devredilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.05.2015 - 6309) Turkish Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faktöring işlemlerini yapması konusunda izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.05.2015 - 6302) Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.05.2015 - 6292) Ce-Sa Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.04.2015 - 6268) Trend Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.04.2015 - 6256) Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2015 - 6244) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2015 - 6243) Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.03.2015 - 6242) T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.02.2015 - 6205) Vakıf Katılım Bankası A.Ş. unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.01.2014 - 6168) T. Halk Bankası A.Ş.'nin katılım bankası kurmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.12.2014 - 6094) Kent Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.11.2014 - 6089) Scania Finansman A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.11.2014 - 6083) Girişim Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.11.2014 - 6071) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.10.2014 - 6064) Turkish Finansal Kiralama A.Ş. 'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.10.2014 - 6046) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin katılım bankası kurmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.10.2014 - 6037) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2014 - 6015) Denizbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2014 - 6010) T. Garanti Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2014 - 6009) Akbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2014 - 5989) Rabobank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.08.2014 - 5975) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.07.2014 - 5951) Tasfiye Halinde Portigon A.G. Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesinin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (f) bendi uyarınca iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.07.2014 - 5941) Burgan Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.06.2014 - 5905) Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(29.05.2014 - 5868) Intesa Sanpaolo S.p.A. İtalya İstanbul Merkez Şubesine faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.04.2014 - 5818) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.04.2014 - 5816) İstanbul Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2013 - 5400) De Lage Landen Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.04.2014 - 5807) Şekerbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.04.2014 - 5806) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.04.2014 - 5795) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.03.2014 - 5750) Citilease Finansal Kiralama A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.02.2014 - 5737) Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.02.2014 - 5736) Bank Mellat Türkiye Merkez Şubesine 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.01.2014 - 5706) Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.12.2013 - 5632) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(09.05.2013 - 5314) İtalya'da yerleşik Intesa Sanpaolo S.p.A.'nın Türkiye'de ilk şubesinin açılmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.11.2013 - 5567) Hepkon Faktoring A.Ş.'nin talebi doğrultusunda faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.11.2013 - 5565) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.10.2013 - 5554) ING Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.09.2013 - 5535) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.09.2013 - 5520) Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.08.2013 -5491) Bankalar Tarafından Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi atanmasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.08.2013 - 5490) Şekerbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.08.2013 - 5461) Rabobank International Holding B.V.'nin Türkiye'de mevduat bankası kurmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.07.2013 - 5411) Ce-Sa Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.07.2013 - 5433) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (v) bentleri ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.06.2013 - 5400) De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.07.2013 - 5423) T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.07.2013 - 5409) Artı Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.06.2013 - 5389) Fortis Faktoring A.Ş.'nin TEB Faktoring A.Ş.'ye devri suretiyle birleşmesine ve Fortis Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.05.2013 - 5357) Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.05.2013 - 5306) Turkland Bank A.Ş.'ye “kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması” işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.03.2013 - 5263) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.03.2013 - 5261) Akbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.03.2013 - 5225) Tekstil Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2013 - 5219) Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.01.2013 - 5127) T. Garanti Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.01.2013 - 5128) Citibank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.12.2012 - 5108) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.'nin Türkiye'de mevduat bankası kurmasına izin verilmesine lişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.09.2012 - 4963) Odea Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.08.2012 - 4919) T. Halk Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.08.2012 - 4906) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.06.2012 - 4795) Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.05.2012 - 4774) Turkish Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(19.04.2012 - 4714) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.04.2012 - 4682) Societe Generale S.A. İstanbul Türkiye Şubesi'ne 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.03.2012 - 4641) ING Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(01.03.2012 - 4617) Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak o bölgede yerleşik kişilere kullandırılan kredilere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.02.2012 - 4593) Deutsche Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.01.2012 - 4563) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.01.2012 - 4529) JP Morgan Chase Bank N.A. İstanbul Türkiye Şubesi'ne 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(23.11.2011 - 4465) Turkish Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2011 - 4445) Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak o bölgede yerleşik kişilere kullandırılan kredilere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.10.2011 - 4432) Bank Audi s.a.l-Audi Saradar Group'un Türkiye'de mevduat bankası kurmasına izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.10.2011 - 4418) Anadolubank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.10.2011 - 4409) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(06.10.2011 - 4397) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.08.2011 - 4356) Fibabanka A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.08.2011 - 4344) Societe Generale S.A. Türkiye Merkez Şubesi'ne 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.07.2011 - 4310) T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.06.2011 - 4255) ING Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.05.2011 - 4232) Citibank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.05.2011 - 4179) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.03.2011 - 4106) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.02.2011 - 4099) Basel-II kapsamında hazırlanan düzenlemelere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.02.2011 - 4048) Fortis Bank A.Ş.'nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devrine dair alınan genel kurul kararlarının tescil edilmesine onay verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.12.2010 - 3993) Şekerbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.12.2010 - 3980) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak kredilere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(11.11.2010 - 3930) Denizbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3902) HSBC Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3895) Şekerbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.10.2010 - 3889) Tasfiye Halinde Unicredit S.p.A Merkezi Milano Türkiye İstanbul Şubesi'nin kuruluş izninin iptal edilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.09.2010 - 3873) Kalkınma ve Yatırım bankalarının 5411 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirebilecekleri faaliyetlere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.09.2010 - 3875) Bankaların Türk Lirası cinsinden tahvil ve bono ihraçlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.09.2010 - 3851) Eurobank Tekfen A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.08.2010 - 3809) Fortis Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) ve (v) bentleri ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.06.2010 - 3709) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.05.2010 - 3683) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.05.2010 - 3681) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.04.2010 - 3629) The Royal Bank of Scotland N.V. İstanbul Merkez Şubesine 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesi izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.03.2010 - 3613) Şekerbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.03.2010 - 3559) Alternatifbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2010 - 3538) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2010 - 3541) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2010 - 3549) Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.02.2010 - 3537) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.01.2010 - 3509) Akbank T.A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.01.2010 - 3501) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.12.2009 - 3474) Millennium Bank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(24.12.2009 - 3471) Eurobank Tekfen A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.12.2009 - 3460) Anadolubank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.12.2009 - 3447) ING Bank A.Ş'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(03.12.2009 - 3446) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(25.11.2009 - 3433) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05.11.2009 - 3414) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(15.10.2009 - 3387) T.Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.09.2009 - 3350) Turkishbank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.08.2009 - 3323) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.08.2009 - 3320) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(20.08.2009 - 3317) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(30.07.2009 - 3280) Eurobank Tekfen A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.07.2009 - 3263) Anadolubank A.Ş.'ye 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.06.2009 - 3236) Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(10.06.2009 - 3215) Deutsche Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(14.05.2009 - 3183) T. Garanti Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(16.04.2009 - 3149) Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h), (i), (k), (n), (o) ve (v) bentleri çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.03.2009 - 3111) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.03.2009 - 3103) Turkland Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.03.2009 - 3099) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.03.2009 - 3074) T.Halk Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(12.03.2009 - 3069) Faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.01.2009 - 2995) Fortis Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.01.2009 - 2991) 31.10.2008 tarihli ve 2867 sayılı Kurul Kararının iptaline ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.12.2008 - 2928) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.11.2008 - 2875) ING Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.10.2008 - 2867) Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması halinde likidite uygulamasına ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2826) Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2825) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2816) GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2814) Akbank T.A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2812) T. İş Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(18.09.2008 - 2809) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2800) Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(04.09.2008 - 2798) Tekstil Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(21.08.2008 - 2773) Finansbank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.08.2008 - 2729) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.07.2008 - 2723) Çalık Yatırım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26.06.2008 - 2673) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(13.03.2008 - 2520) Fortis Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2506) Akbank T.A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2503) HSBC Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(28.02.2008 - 2493) Konsolide denetime ve denetim sonuçları ile denetime esas bilgi ve belgelerin paylaşımı ve kullanımına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(17.01.2008 - 2452) Konut finansmanı alanında faaliyet gösterecek finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 2204 sayılı Kurul Kararına ek Karar İndir

Diğer

(17.01.2008 - 2441) Fortis Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(27.12.2007 - 2422) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(22.11.2007 - 2384) Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2007 - 2374) Societe Generale S.A. İstanbul Merkez Şubesinin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(08.11.2007 - 2366) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile (v) bendi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(02.08.2007 - 2262) Bağlı ortaklıklarına bilgi teknolojilerine yönelik alanlarda destek hizmeti verilmesi faaliyetini yürütebileceğine ilişkin Turkish Bank A.Ş.'ye izin verilmesine ilişikin Kurul Kararı İndir

Diğer

(26/07/2007 - 2248) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'nin sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(05/07/2007 - 2232) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyeti yürütmesine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(07.06.2007 - 2204) Konut finansmanı alanında faaliyet gösterecek finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

(31.05.2007 - 2196) Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet genişlemesi talebine izin verilmesi İndir

Diğer

(07.02.2007 - 2113) Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Kanunun 4/h maddesinde yer alan "…kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri" hususunda faaliyette bulunmasına izin verilmesi İndir

Diğer

(28.12.2006 - 2076) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin İstanbul Altın Borsasına üye olarak “Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemler”, “Kıymetli maden ithali ve ihracı” ve “Kıymetli madenlerle ilgili vadeli işlemler” konularında faaliyette bulunmasına izin verilmesi İndir

Diğer

(23.11.2006 - 2029) ABN Amro Bank N.V. (Merkezi Amstredam) İstanbul Şubesinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyet konularından faktöring ve forfaiting işlemleri için izin verilmesi İndir

Diğer

(12.10.2006 - 1997) HSBC Bank A.Ş.'nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin (r) bendinde belirtilen faktöring ve forfaiting işlemlerini gerçekleştirebilmesine izin verilmesi İndir

Diğer

(28.09.2006 - 1990) Koçbank A.Ş.'nin tüm hak, Koçbank A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye (YKB) devrine ilişkin her iki Bankanın 21.09.2006 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının incelenmesi sonucunda, YKB ve Koçbank A.Ş. genel kurul kararının devre dair maddelerinin tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(03.08.2006 - 1947) Bankalarda uygulama birliğinin sağlanmasını teminen; destek/danışmanlık hizmetinin bankalar tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyet konuları arasında sayılması İndir

Diğer

(04.07.2006 - 1918) Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden yönetim kurullarınca oluşturulacak denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin haiz olacakları şartların belirlenmesi İndir

Diğer

(31.05.2006 - 1890) Yabancı bankaların kredi sınırları İndir

Diğer

(31.05.2006 - 1889) Kabul edilen aval, garanti ve kefaletlerin kredi riskine dahil edilmesi İndir

Diğer

(28.12.2005 - 1764) Anadolu Finans Kurumu A.Ş. ve Family Finans Kurumu A.Ş.'nin 23.12.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(09.09.2005 - 1695) Akbank T.A.Ş. ve Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(09.11.2004 - 1415) T. Halk Bankası A.Ş. ve Pamukbank T.A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tesciline onay verilmesi İndir

Diğer

(08.09.2004 - 1381) Deutsche Bank A.Ş.'ye mevduat kabul etme yetkisi verilmesi hk. İndir

Diğer

(16.03.2004 - 1233) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısında değişiklik yapılması (bazı dairelerin kaldırılması, bazılarının birleşitirilmesi, yeni daire ve müdürlükler kurulması) İndir

Diğer

(10.03.2004 - 1222) Citibank A.Ş.'ye bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni verilmesi hk. İndir

Diğer

(22.01.2004 - 1187) İnsan Kaynakları Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesinin birleştirilerek, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesinin kurulması İndir

Diğer

(03.07.2003 - 1085) T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması İndir

Diğer

(03.07.2003 - 1084) TMSF'ye devredilen bankaların hisselerinin TMSF tarafından devralınması halinde işlerlik kazanan, kayıtlı bilanço dışı yükümlülükler de dahil olmak üzere Türkiye'de kurulmuş mevduat bankalarının ve bu bankaların bilançolarında hesapları konsolide edilen yurt dışı şubelerinin yükümlülüklerinin tamamının garanti kapsamında olması uygulamasının 5/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması İndir

Diğer

(03.07.2003 - 1083) 2000/682 sayılı Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi İndir

Diğer

(14.05.2003 - 1043) 2000/682 sayılı “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar”ın 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasının değiştirilmesi İndir

Diğer

(03.04.2003 - 1023) Finansbank A.Ş. ve Fiba Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararla-rının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(05.03.2003 - 1004) Ana hizmet birimi kapsamında Veri Yönetimi ve Analiz Teknikleri Dairesi Başkanlığının kurulması İndir

Diğer

(19.12.2002 - 929) Milli Aydın Bankası T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(26.09.2002 - 826) Toprakbank A.Ş.'nin gayrinakdi yükümlülkler dahil diğer aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesi ve 30.09.2002 tarihi itibariyle mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İndir

Diğer

(25.09.2002 - 819) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması İndir

Diğer

(08.08.2002 - 774) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 31.12.2001 itibariyle % 5 olan konsolide sermaye yeterliliği standart oranını % 9'a ulaştıracak sermaye benzeri kredinin Bankaya tahsis edilmesi İndir

Diğer

(18.06.2002 - 742) Pamukbank T.A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(15.04.2002 - 687) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankaların iştirakleri ile hisseleri bu bankalardan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçen iştiraklerin yeniden yapılandırılması ve sermaye artırımına gidilebilmesi için alınacak tedbirlerin esas ve usullerinin belirlenmesi İndir

Diğer

(02.04.2002 - 678) Rabobank Merkezi Hollanda Utrecht İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılarak tasfiyesine onay verilmesi İndir

Diğer

(27.03.2002 - 659) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Sınai Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(02.01.2002 - 569) Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(26.12.2001 - 562) Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesi ve 18.01.2002 tarihi itibariyle mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İndir

Diğer

(13.12.2001 - 554) Etibank A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 28.12.2001 tarihi mesai bitimi itibariyle kaldırılması İndir

Diğer

(13.12.2001 - 552) Kentbank A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 28.12.2001 tarihi mesai bitimi itibariyle kaldırılması İndir

Diğer

(11.12.2001 - 548) Osmanlı Bankası A.Ş. ve T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(11.12.2001 - 547) Demirbank T.A.Ş. ve HSBC Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi İndir

Diğer

(30.11.2001 - 538) Toprakbank A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(28.11.2001 - 527) İktisat Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 07.12.2001 tarihi itibariyle kaldırılması İndir

Diğer

(18.10.2001 - 489) Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.'nin Bank Ekspres A.Ş.'ye devrine ilişkin her iki bankanın genel kurul kararlarının tescil edilebilmesine onay verilmesi ve “Bankekspres Anonim Şirketi” unvanının “Tekfenbank Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi İndir

Diğer

(27.08.2001 - 450) Osmanlı Bankası A.Ş. ve Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. genel kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 384) Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 383) Bayındırbank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 382) Kentbank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 381) Milli Aydın Bankası T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 380) Okan Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İndir

Diğer

(09.07.2001 - 379) Sitebank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(09.07.2001 - 378) Atlas Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İndir

Diğer

(15.06.2001 - 346) Interbank A.Ş. ve Eskişehir Bankası T.A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi ve adı geçen Bankaların bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin 02.07.2001 tarihi itibariyle kaldırılması, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin 01.07.2001 tarihi itibariyle kaldırılarak tasfiye edilmesi İndir

Diğer

(08.05.2001 - 290) Ulusal Bank T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması İndir

Diğer

(15.03.2001 - 198) İktisat Bankası T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(28.02.2001 - 189) Ulusal Bank T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(17.02.2001 - 178) Egebank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş., T.Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş., Bank Kapital T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması İndir

Diğer

(10.02.2001 - 171) İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin faaliyet izninin kaldırılması İndir

Diğer

(06.12.2000 - 123) Demirbank T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(06.12.2000 - 122) Park Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması İndir

Diğer

(03.11.2000 - 98) Banka Kuruluşunda veya Mevcut Bankaların Hisselerinin Devralınma-sında ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesinde Bulunan Bankaların Hisselerini Satın Almak Üzere Başvuracaklarda Aranacak Koşullara İlişkin Karar İndir

Diğer

(27.10.2000 - 86) Etibank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(27.10.2000 - 85) Bank Kapital T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi İndir

Diğer

(17.10.2000 - 78) Bankalarda Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller İndir

Diğer

(27.09.2000 - 59) Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. İstanbul-Türkiye Merkez Şubesinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması İndir

Diğer

Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi İndir

Diğer

Faaliyet İzni Başvurularında Kuruma Gönderilecek Rapor Formatı İndir

Diğer

Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Piyasa Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları Hakkında Rehber İndir

Diğer

İtibar Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

İSEDES Raporu Hakkında Rehber İndir

Diğer

Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Yoğunlaşma Riski Yönetimine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber İndir

Diğer

Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümüne İlişkin Rehber İndir

Diğer

Kurum Tarafından Yapılan Denetimlerde Dikkate Alınan Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Rehber İndir

Diğer

TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararı Karşılığı Hesaplamasına İlişkin Rehber İndir

Diğer

Bilgi Sistemlerine İlişkin Sızma Testleri Hakkında Genelge İndir

Diğer

Denetim komitesi üyelerinde aranacak niteliklere ilişkin Kurul Kararı İndir

Diğer

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (7/6/2018) İndir

Diğer

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama – SSS"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları